Riddarhyttan Resources AB

Riddarhyttan Resources - borrhålsresultat och nyemission

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 09:03 CEST

* Höga guldhalter i långa kärnsektioner visar att Västra B-subzonen (Huvudzonen) i Suurikuusikkofyndigheten fortsätter mot djupet, ger viktigt tonnagetillskott och understryker potentialen för att ytterligare utöka tonnaget.

-­ 4,4 gram per ton i en 62.9 m:s kärnsektion, vilken inkluderar rikare sektioner som: 14,7 m med 9,7 gram guld per ton, 8,0 m med 4,7 gram per ton och 11,6 m med 4,9 gram per ton.

* Extra bolagsstämma den 27 oktober 2004:

- Styrelsen i Riddarhyttan föreslår en företrädesemission omfattande 7 553 846 aktier (totalt 45 323 076 kr). Aktieägarna skall ha företrädesrätt att för tretton gamla aktier teckna en ny aktie till en teckningskurs på 6 kr.
- Styrelsen föreslår vidare ett optionsprogram om 5 000 000 aktier till anställda och framtida anställda i Riddarhyttan.


PROSPEKTERING

Riddarhyttan Resources AB beslöt i juni 2004 att genomföra ett aggressivt borrprogram omfattande 20 000 meter inom det av bolaget helägda Suurikuusikkofältet. Borrprogrammets primära inriktning är att undersöka de mineraliserade zonernas utsträckning mot djupet med målsättning att öka det guldförande tonnaget. Sammanfattningsvis har resultatet av hittills genomförd borrning varit positivt. Djupgåendet av kända zoner har kunnat utökas vilket understryker potentialen att genom fortsatt borrning ytterligare öka tonnaget mot djupet.

Fem borrmaskiner är nu engagerade i undersökningarna inom Suurikuusikkofältet. Fyra av dessa används för att borra djupa hål inom Huvudförekomsten medan den femte maskinen borrar de grundare hålen under den kända delen av Ketola zonen. Hela det pågående borrprogrammet beräknas vara genomfört till i slutet av december månad 2004.

En sjätte borrmaskin används för de nu startade undersökningarna i Iso-Kuotko området (10 km norr om Suurikuusikko). Borrningen avser i första hand att undersöka olika geofysiska och geokemiska anomalier i anslutning till de i området kända guldförande zonerna.

HUVUDZONEN
Västra B-subzonen
Avsikten med alla hål som tidigare borrats i profil 7536625 har varit att undersöka de ytnära delarna av Kuukkeli subzonen. Då den Västra B-subzonen fältstupar cirka 45 grader mot norr fanns goda möjligheter att denna skulle finnas på djupare nivåer i den aktuella profilen (se figur 1). För att undersöka om så var fallet borrades hålet 04029. Eftersom detta avvek uppåt mer än beräknat träffades mineraliseringen redan på ett djup av knappt 500 m där den visade sig vara överraskande mäktig. Den mineraliserade kärnsektionen, som håller 4,4 gram guld per ton, har en längd av 62,9 meter vilket motsvarar en verklig mineraliseringsbredd på cirka 42 meter. Inom denna breda mineralisering kan tre rikare kärnsektioner särskiljas:

14,7 m (verklig bredd ca 10 m) med 9,7 gram guld per ton. Eller 31,2 m (verklig bredd ca 21 m) med 5.8 gram guld per ton.
8,0 m (verklig bredd ca 5,5 m) med 4,7 gram guld per ton.
11,6 m (verklig bredd ca 7,8 m) med 4,9 gram guld per ton.

Resultatet är mycket uppmuntrande och understryker styrelsens och företagsledningens tro att de guldförande zonerna fortsätter mot djupet. Borrhål 04029 är ett av de bättre hålen som hittills träffat Västra B-subzonen. Förutom att det ger ett betydande tonnagetillskott visar det också klart att den guldförande zonen fortsätter mot djupet i fältstupningens riktning.

Borrhålet träffar också den Centrala subzonen på ett djup av cirka 380 m. Som väntat (se figur 1) är denna, på detta djup i den aktuella profilen, smal och svagt mineraliserad (2,1 m längs kärnan med 2,1 gram guld per ton).

KETOLA ZONEN
För att undersöka Ketolazonen mot djupet har fyra hål planerats. Det första av dessa (04026) borrades i profil 7535320 (figur 3 and tabell 1). På ett djup av cirka 300 m träffade det den guldförande zonen som i detta läge representeras av en 1,5 m lång kärnsektion med 7,6 gram guld per ton (verklig bredd ca 1,2 m). Ytterligare en smal mineraliserad zon, som är 2,7 m längs borrkärnan (verklig bredd ca 2,2 m) med 1,3 gram guld per ton, noterades cirka fem meter väster om Ketola zonen.

ETELÄ ZONEN
Hål 04027 som borrades i profil 7535770 (figur 3 and tabell 1) förväntades träffa Eteläzonen på ett djup av cirka 260 m. Ingen mineralisering kunde emellertid konstateras på detta djup vilket tyder på att den guldförande zonen fältstupar brantare än vad som antagits (se också borrhål 04028). På cirka 90 m:s djup träffade hålet den Sydöstra subzonen som representeras av en 3,1 m lång kärnsektion (verklig bredd ca 2,0 m) med 2,1 gram guld per ton. Även om mineraliseringen i detta läge är smal och relativt fattig är den intressant då den visar att den Sydöstra subzonen fortsätter längre mot söder än vad tidigare förmodats.

Även hål 04028 (profil 7535690) borrades för att undersöka Etelä zonen mot djupet (figur 3 tabell 1). På ett djup av cirka 300 m träffade det den guldförande zonen som i detta läge är smal (2,4 m längs borrkärnan) och svagt mineraliserad (0,7 gram guld per ton). Även den Sydöstra subzonen, som träffades på 150 m:s djup, kunde konstateras i kärnan (3,0 m längs borrkärnan med 0,9 gram guld per ton). Ytterligare en svagt mineraliserad zon noterades i kärnan. Denna träffades på 330 m:s djup cirka 80 m väster om Eteläzonen och representeras av en 2,3 m lång kärnsektion med 1,0 gram guld per ton.

NYEMISSIONER
Styrelsen i Riddarhyttan har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma vilken kommer att hållas i Göteborg den 27 oktober 2004.

På denna kommer styrelsen att föreslå en företrädesemission omfattande 7 553 846 aktier. Aktieägarna skall ha företrädesrätt att för tretton gamla aktier teckna en ny aktie till en teckningskurs av 6 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter föreslås vara 2004-11-24. Aktieteckning föreslås äga rum under tiden 2004-11-29 till 2004-12-17. Riddarhyttans huvudägare, Agnico Eagle Mines Ltd, har åtagit sig att teckna sin andel samt att, inklusive denna, garantera hela emissionen. Emissionen kommer att tillföra Riddarhyttan 45 323 076 kronor före emissionskostnader.


Styrelsen kommer vidare att föreslå bolagsstämman att ett optionsprogram om 5 millioner aktier upprättas. Rätt att på marknadsmässiga villkor förvärva de avskilda teckningsoptionerna skall tillkomma anställda och framtida anställda i Riddarhyttan. Vid ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med maximalt 500 000 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 5,1 % av nuvarande aktiekapital och röster och cirka 4,7 % efter full teckning i nyemissionen. Optionsprogrammet skall löpa på två år till ett lösenpris om 7,50 kronor.

Motiv till nyemissionen
Undersökningarna av Riddarhyttans guldförekomst, Suurikuusikko i norra Finland, har hittills varit mycket framgångsrika. Det kapital som tillförs bolaget genom de föreslagna emissionerna kommer att säkerställa den fortsatta utvecklingen av Suurikuusikkofyndigheten fram till ett under 2005 planerat beslutet om produktionsstart. Bolagets stärkta finansiella ställning kommer att möjliggöra att:
Slutföra de nu påbörjade djupundersökningarna av de kända mineraliseringarna i den centrala delen av Suurikuusikkofältet.
Fortsätta undersökningarna av fältets förlängningar mot norr och söder utanför det detaljundersökta området.
Fortsätta de regionala undersökningarna i bl.a. Iso-Kuotko området och inom utvalda områden söder om Ketola.
Fortsätta processtudierna för att ytterligare reducera investerings- och driftskostnader.
Slutföra en "bankable feasibility" studie.


Pressmeddelande 7 oktober 2004

För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Göran Ohlsson, VD, eller
Johan Rehnström, Finans- och informationschef
Riddarhyttan Resources AB
Telefon: +46 (920) 75899 alt +46 (920) 75897
Mobiltelefon: +46 (705) 501948 alt +46 (705) 275107
Email: lars-goran.ohlsson@riddarhyttan.se alt johan.rehnstrom@riddarhyttan.se


Det tekniska underlaget i denna rapport har sammanställts av Lars-Göran Ohlsson och Thomas Lindholm (Riddarhyttan Resources) som av SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, är registrerade som "Kvalificerade personer". Alla analyser har utförts av GTK's laboratorium (accreditationskod T025).

Riddarhyttan Resources AB är ett prospekteringsbolag med förekomster av ädelmetaller i de Nordiska länderna. Företagets primära affärsidé är att genom prospektering eller köp förvärva nya förekomster som genom detaljprospektering kan förädlas till brytvärda malmer.
I förekomsten vid Suurikuusikko (Finland), som är Riddarhyttans mest avancerade projekt, uppgår "indicated" tonnage vid 2 g/t cut off till: 8,3 Mt med 5,8 gram guld per ton (ca 1,6 miljoner ounces) och "inferred" tonnage till 4,3 Mt med 4,6 gram guld per ton (ca 0,6 miljoner ounces).