Forum för gemensam nordisk elmarknad

Riksdagsledamöter engageras i frågan om framtida gemensam nordisk elmarknad

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2011 13:54 CET

 

 

Eluppropet Forum för gemensam nordisk elmarknad skriver till samtliga riksdagsmän. Detta för att göra dem uppmärksamma på konsekvenserna av det arbete som fortgår för att skapa en gemensam nordisk elmarknad.

– Idag fattas långsiktiga energibeslut utifrån ett mycket bristande beslutsunderlag, menar Jonny Blomqvist, vd för Skara Energi och talesman för uppropet som organiserar idag ett 70-tal svenska små och medelstora elföretag.

 

Han berättar att man från uppropet – och nätverket kring det – under hösten mött riksdagsmän från Västra Götalandsregionen. Detta för att föra fram sina synpunkter på NordREG:s arbete. Det är möten som till stora delar handlat om att förklara och klargöra samt beskriva konsekvenserna.

– Det som sker är inte enkelt att förklara, men flyttar man fram i händelsekedjan, till att presentera konsekvenserna, så börjar de förstå och framför allt se sambanden.

– De delar då vår ståndpunkt i frågan att inte hela bilden visas, berättar Jonny Blomqvist.

 

Han säger att han är förvånad över att energiminister Anna-Karin Hatt ännu inte förstått konsekvenserna, eller att Konkurrensverket ännu inte låtit sig sätta sig in i frågan ytterligare. Frågan berör inte bara Näringsdepartementet utan även Miljödepartementet och Landsbygdsdepartementet med ansvariga ministrar, utöver Anna-Karin Hatt, Annie Lööf, Lena Ek och Eskil Erlandsson.

 

– Vi pratar om en framtida marknadsmodell för den nordiska elmarknaden som är kostnadsdrivande och som gynnar de stora elhandelsföretagen.

– Oligopolet kommer att bli ännu starkare eftersom det uppskattningsvis är max tio elhandelsföretag i Norden som klarar kraven för marknadsmodell för den nordiska elmarknaden, samtidigt som elen kommer att bli ännu dyrare för kunderna som också får räkna med sämre service när de lokala elföretagen lagt ner sina verksamheter, säger Jonny Blomqvist.

Han menar att hyresgästerna, villaägarna, fastighetsägarna, företagarna och lantbrukarna kommer att få betala när en gemensam nordisk elmarknad skapas enligt den föreslagna marknadsmodellen.

 

– Vi i uppropet är för en gemensam nordisk elmarknad, men vi reagerar mot hur dåligt utredningsarbetet och förstudien hittills utförts. De tekniska problemen är minimala, däremot är de administrativa och fiskala problemen gigantiska när man ska skapa en gemensam nordisk elmarknad enligt den föreslagna modellen, menar Jonny Blomqvist.

Han menar också att ministrars och riksdagsledamöters bristande kunskaper utnyttjas i beslutsprocessen som stressa fram av stora ekonomiska intressen.

– De ser inte att ett beslutsunderlag är illa underbyggt, utan utgår från att det är relevant, välunderbyggt samt ser till en helhet.

– Så är det tyvärr inte sett till hur beslutsunderlagen om en framtida gemensam nordisk elmarknad hittills har arbetats fram, avslutar Jonny Blomqvist.

 

Läs brevet till riksdagsledamöterna under "dokument".

Forum för gemensam nordisk elmarknad är en sammanslutning av 45 små och medelstora elhandels- och elnätsföretag. Syftet med forumet är att belysa frågan om en gemensam nordisk elmarknad mot slutkund ur ett landsorts-, glesbygds- samt kund- och serviceperspektiv.

Vår ståndpunkt är att det inte alltid tas hänsyn till de små aktörernas och deras kunders intressen samt bortses från samhällsnyttan i diskussionerna om en gemensam nordisk elmarknad, och på sikt även en gemensam marknad inom EU.

I Norden finns stora geo- och demografiska skillnader i respektive land, vilket påverkar eldistributionen och skiljer de nordiska länderna från flertalet andra EU-länder.

Elen har en central och viktig roll för lokal och regional utveckling, vilket understryker vikten av lokal anknytning och att beslut fattas nära kunden.

Vårt mål är att inte medverka till beslut som innebär fördyrningar och försämringar för våra kunder.