Riksdagen

Riksdagsstyrelsen föreslår nya regler för säkerhetsskydd i riksdagen

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 15:16 CEST

Riksdagsstyrelsen beslutade på onsdagen att göra en framställan till riksdagen om nya regler för säkerhetsskydd m.m. i riksdagen och dess myndigheter. Riksdagsstyrelsen föreslår bl.a. att de nuvarande bestämmelserna om säkerhetsskydd ersätts av en ramlagstiftning och att möjligheterna till säkerhetskontroll utvidgas. Förslagen, som varit ute på remiss, kommer nu att beredas vidare av riksdagen.

Den nu gällande lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen innehåller en mängd detaljerade bestämmelser om olika åtgärder som ska vidtas i syfte att skydda riksdagens verksamhet. I syfte att göra regelverket mer flexibelt och modernt föreslår riksdagsstyrelsen att lagen ersätts med en ramlagstiftning.

Den föreslagna nya lagen anger att säkerhetsskydd ska möta de behov som finns med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Säkerhetsskyddet ska utformas med beaktande av enskildas integritet och rätt att ta del av allmänna handlingar. Öppenheten gentemot allmänheten och företrädare för media ska särskilt beaktas.

Säkerhetsskyddet ska skydda mot brott som hotar eller rör rikets säkerhet samt terroristbrott. Lagen anvisar tre skyddsåtgärder för detta ändamål: informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning. Tanken är att Riksdagsstyrelsen ska meddela de föreskrifter som behövs inom respektive skyddsåtgärd. Riksdagens myndigheter meddelar sina egna föreskrifter.

Riksdagsförvaltningens ansvar för säkerheten slås fast. Möjligheten att använda säkerhetskontroll, d.v.s. den kroppsvisitation som idag sker med s.k. larmbågar, utvidgas.

Rätt till tillträde

I den nu gällande lagen om säkerhetsskydd anges att rätt till tillträde finns för personer som har rätt till riksdagens ID-kort, d.v.s. ledamöter, statsråd, tjänstemän och partikanslianställda i riksdagens lokaler, anställda vid medieföretag som har fasta arbetsplatser i riksdagen samt entreprenörer som riksdagen anlitar. Dessutom har journalister, fotografer och viss teknisk personal rätt till tillträde om de kan uppvisa yrkeslegitimation, d.v.s. presslegitimation eller motsvarande. Slutligen finns en tillträdesrätt för statliga tjänstemän och föranmälda besökare.

I den föreslagna lagen anges ingen särskild rätt till tillträde för någon grupp, utan detta ska istället regleras i föreskrifter. Utgångspunkten ska dock vara att den enskildes möjligheter att röra sig fritt inte ska inskränkas mer än nödvändigt.

En självklar utgångspunkt vid styrelsens kommande arbete med föreskrifterna är att riksdagen alltjämt ska präglas av en särskild öppenhet gentemot medierna. Samtidigt anser styrelsen att de nuvarande reglerna för tillträde har vissa brister. Ett exempel är att dagens tillträdeskontroll i praktiken inte ligger hos riksdagen självt, utan hos andra organisationer.

Riksdagsstyrelsen ämnar därför återkomma med föreskrifter om ett ackrediteringssystem för journalister. Utgångspunkten är att detta ska tillgodose journalisternas behov av snabbhet, smidighet och enkelhet.

Informationssäkerheten nästa steg

Förslaget är ett första steg i riksdagsstyrelsens arbete med att förbättra säkerheten i riksdagen. Avsikten är att arbeta vidare med frågan om informationssäkerheten. Det fortsatta arbetet kommer även att ta sikte på behovet av att förebygga hot och våld mot förtroendevalda. Dessa frågor behandlas för närvarande i en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska redovisa sitt arbete senast den 30 april 2006.


Mer information om förslaget

Sven Johannisson, särskild utredare i riksdagen, tfn: 070-637 18 10, e-post: sven.johannisson@riksdagen.se

För att komma i kontakt med talmannen, gruppledarna eller andra ledamöter i riksdagsstyrelsen går det bra att kontakta Peter Lindskog, talmannens presschef, på tfn: 070-609 67 24, e-post: peter.lindskog@riksdagen.se

Peter Lindskog
Talmannens presschef, tfn 08-786 40 66, 070-609 67 24