Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksförbundet Cystisk Fibros tillskriver ansvariga vid Skånes universitetssjukhus, angående anställningsstopp som förhindrar anställning av kompetent läkare vid Lunds CF-center

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 11:53 CET

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pressmeddelande: 2011-12-15

Riksförbundet Cystisk Fibros tillskriver ansvariga vid Skånes universitetssjukhus, angående anställningsstopp som förhindrar anställning av kompetent läkare vid Lunds CF-center

 

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en handikapporganisation för personer med cystisk fibros (CF) och deras anhöriga. Förbundet samarbetar med specialistteam på CF-centra i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund. 

 

Cystisk fibros har alltid varit en allvarlig sjukdom. För inte alltför många år sedan innebar denna sjukdom en tidig död. Sjukdomen är ärftlig och går inte att bota. Patienter med CF är att betrakta som multisjuka, dels för att cystisk fibros i sig medför symtom på många av kroppens organ men också för att CF medför flera svåra följdsjukdomar som t.ex. astma och diabetes.

 

Personer med CF har att utföra minst två timmars behandling (slemlösande inhalationer, andningsgymnastik, rengöring av apparatur och periodvis intravenös tillförsel av antibiotika) varje dag - alla dagar - för att försöka motarbeta de ständiga lunginfektioner som oundvikligen leder till försämring och så småningom till behov av lungtransplantation. Trots denna intensiva behandling studerar och eller arbetar dessa personer i nästan samma utsträckning som friska individer. För att de skall klara av en sådan krävande behandlingsregim i hemmet, så krävs det en mycket tät och lättillgänglig kontakt med läkare vid CF-centret. Antalet patienter med CF har tack vare en intensiv behandling, och därmed förbättrad överlevnad, ökat.

 

Lunds CF-center har ett upptagningsområde av hela Region Skåne, Blekinge, södra delarna av Halland, Småland och Östergötland. Centret ansvarar för poliklinisk vård i form av månadskontroller och akuta besök för vuxna personer med cystisk fibros, vilka bor inom en rimlig närhet till centret. Det ansvarar också för årskontroller och annan mer komplicerad vård för patienter som ibland kan ha sina månadskontroller på andra sjukhus. Det är nu 95 vuxna patienter som vårdas vid centret. Läkarna vid Lunds CF-center ansvarar även för alla CF-patienter som lungtransplanterats i Lund.

 

CF-centrets resurser för vuxna har inte utökats i takt med det ökande patientantalet. Sedan några år finns det europeiska rekommendationer avseende vård av patienter med cystisk fibros. Rekommendationerna innefattar inte bara på vilket sätt som vården bör bedrivas utan anger också vilken personalbemanning som behövs per 50 patienter. (Se nedanstående tabell).

 

“Standards of care for patients with cystic fibrosis; a European consensus

 J Cyst Fibros. 2005 Mar;4(1):7-26

 

Tabell 1

Rekommenderat antal heltidsanställd personal som krävs för

50 patienter som får fullständig vård

Personal

Specialistcenter för pediatrikpatienter

Specialistcenter för vuxenpatienter

Överläkare 1

0.5

0.5

Överläkare 2

0.2-0.3

0.2-0.3

Läkare

0.4

0.6

Receptionist

0.5

0.5

Specialistsjuksköterska

1.0–1.5

1.0–1.5

Sjukgymnast

0.5 – 1.0

1.0

Dietist

0.4

0.4

Kurator

0.4

0.4

Psykolog

0.4

0.4

Sekreterare

1.0

1.0

Farmaceut

0.3

0.3

 

Vid en jämförelse med de läkarresurser som för närvarande finns för vuxna vid Lunds CF-center framkommer det brister. För 5 år sedan fanns 1,25 läkarresurser som till följd av pensionering har minskat till endast 0,5 fast resurs och därtill på deltid en ST-läkare. Det skulle behövas  2,4 läkartjänster för en fullgod vård.

 

Cystisk fibros är en komplex sjukdom som drabbar många olika organsystem (t.ex. lungor, bukspottkörtel, tarmar, lever, reproduktionsorgan) och det är nödvändigt att de läkare som arbetar med denna patientgrupp är väl insatta i sjukdomens förlopp så att de kan initiera intensifierad behandling vid tidiga tecken på försämring hos patienterna.  Personer med CF blir alltmer sjuka med stigande ålder vilket leder till ännu fler akuta kontakter.

 

Det anställningsstopp som nu råder vid sjukhuset medför en helt orimlig situation för de personer med CF som behöver vård på centret, därför att det snart råder en stor brist på kompetenta läkare. Patienterna kommer inte att kunna erbjudas mottagningstider i den omfattning som är nödvändig för att de skall kunna få tillgång till omedelbar behandling. Personer med CF kan inte vända sig till en vanlig akutmottagning vid försämring utan de måste kunna nå sin CF-läkare direkt för att inom loppet av ett dygn kunna starta livsviktig intravenös behandling.

 

Vi förstår att det råder en pressad ekonomisk situation för sjukvården i Region Skåne, men vi vill påpeka den orimliga situation som uppstår vid CF-centret när ett generellt anställningsstopp införs. Man måste titta närmare på effekterna av ett sådant anställningsstopp i relation till vilka patientgrupper som drabbas. Om anställningsstoppet slaviskt skall följas, så kommer det att innebära att en CF-kompetent ST-läkare, färdig i slutet av februari 2012, inte kommer att kunna få ett förlängt förordnande. Det resulterar i en fullkomligt ohållbar situation för de vuxna personer med cystisk fibros som då inte kommer att kunna få tillgång till nödvändiga undersökningar och behandling.

 

I Hälso och sjukvårdslagen står följande att läsa:

 

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).

 

Den förväntade livslängden vid CF har ökat från 5-7 år (1950-tal) till att idag vara ca 40 år.

Denna förbättring bygger på att personer med CF erbjuds en centraliserad och arbetsintensiv vård med täta läkar- och teamkontakter.

 

Riksförbundet Cystisk Fibros kan inte tolka hälso- och sjukvårdslagen på annat sätt än

att personer med CF har ett av de största vårdbehoven och att därmed ett kategoriskt anställningsstopp avseende läkarresurser måste upphävas så att ST-läkaren på Lunds CF-center får ett förlängt förordnande.

 

Riksförbundet Cystisk Fibros                                                                                                       

RfCF region Syd

 

Presskontakt: Kristina Radwan 070-459 47 41