Rikshem

​Rikshems bokslutskommuniké 2015

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 07:30 CET

Idag presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2015. Den visar bland annat att resultatet för året ökat till 1 964 mkr, att fastighetsinnehavet ökat i värde till 32 009 mkr och att driftnettot för jämförbara fastigheter ökade med 6,8 procent.


  • Eget kapital ökade till 10 360 mkr (4 850), vilket motsvarar en soliditet om 30 procent.
  • Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 2 040 mkr (1 691) och driftöverskottet ökade med 25 procent till 1 192 mkr (953). För jämförbara fastigheter ökade intäkterna med 2,7 procent och driftnettot ökade med 6,8 procent.
  • Årets resultat ökade till 1 964 mkr (1 010).
  • Årets värdeförändring för förvaltningsfastigheter uppgick till 1 856 mkr (1 262), vilket motsvarar en värdeökning om 7,4 procent.
  • Fastighetsinnehavet ökade i värde med 6 849 mkr till 32 009 mkr vid slutet av året.
  • Årets fastighetsköp uppgick till 3 907 mkr och årets investeringar till 1 680 mkr. Fastigheter har sålts för 594 mkr, vilket överstiger verkligt värde vid ingången av året med 24 procent.

– Jag är mycket nöjd över att vi under 2015 kunnat kombinera en god lönsamhet med kraftig expansion. Detta är möjligt tack vare motiverade och engagerade medarbetare, säger Jan-Erik Höjvall, vd på Rikshem.

För Rikshem utgör investeringar i hållbarhet en central förutsättning för långsiktig lönsamhet. Under 2015 ökade antalet sommarjobb som Rikshem skapar tillsammans med lokala samarbetspartners till 152 (128). Den normalårskorrigerade energianvändningen för jämförbara fastigheter minskade med 4 procent, eller 10 GWh, jämfört med föregående år. Den minskade energianvändningen reducerade utsläppen av koldioxid med 1 000 ton.

Rikshem tar sin roll som nationell allmännytta genom att i dessa tider av bostadsbrist påbörja omfattande nyproduktion. Rikshem bygger för närvarande 1 052 lägenheter. För att reducera miljöpåverkan byggs de flesta husen i trä. Energianvändningen för Rikshems nyproduktion kommer att understiga 60 kWh per kvadratmeter och år vilket är 29 procent lägre än Boverkets riktlinjer.

Läs hela rapporten på www.rikshem.se

Rikshems mission är att vara ”den nationella allmännyttan”. Vi äger bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Vi ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

www.rikshem.se