Rikshem

​Rikshems bokslutskommuniké 2016

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 08:00 CET

Idag presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2016. Hyresintäkterna har ökat till 2 484 mkr (2 040). För jämförbara fastigheter steg hyresintäkterna med 3,7 (2,7) procent. Resultat efter skatt uppgick till 2 433 mkr (1 964).

– Vi har under året lyckats behålla fokus på förvaltningen samtidigt som vi genomfört förvärv för över 3 500 mkr, haft 820 lägenheter i produktion och färdigställt 560 lägenheter. Dessutom levererar vi ett bra resultat. Sammantaget är det ett ordentligt styrkebesked från organisationen, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd på Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 2 484 mkr (2 040)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,7 procent (2,7)
  • Driftnettot ökade till 1 420 mkr (1 192)
  • För jämförbara fastigheter ökade driftnettot med 3,4 procent (6,8)
  • Förvaltningsresultat om 1 208 mkr (579)
  • Resultatet för året var 2 433 mkr (1 964)
  • Fastighetsbeståndets värde 37 878 mkr (32 009)
  • Värdeförändring fastigheter 1 962 mkr (1 856)

Som en del i att via affärsmässighet och samhällsansvar bidra till att skapa goda livsmiljöer är det viktigt för Rikshem att investera i hållbarhet. Under 2016 har den normalårskorrigerade energianvändningen för jämförbara fastigheter minskat med 4 procent, antalet sommarjobbare överstigit 160, antalet platser för läxhjälp utökats och arbetet med hyresrätter för bostadssociala ändamål breddats. Rikshem är också det bostadsbolag som bygger flest lägenheter i trä, vilket ger miljömässiga fördelar för hela samhället.

Läs hela bokslutskommunikén på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Ragnarsson, CFO, 010-70 99 246, hans.ragnarsson@rikshem.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Denna information är sådan information som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:00 CET.

 

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se