Riksrevisionen

Riksrevisionen välkomnar genomförd riksrevisionsutredning

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 13:11 CEST

Riksrevisionen välkomnar att Riksrevisionsreformen nu har genomförts och avslutats med de två betänkandena från Riksrevisionsutredningen. Den fortsatta beredningen med åtföljande ställningstaganden kan ge ett viktigt stöd för revisionens oberoende och kan tydliggöra Riksrevisionens roll inom ramen för riksdagens kontrollmakt.

Riksrevisionen delar dock inte utredningens förslag om en tydligare precisering av effektivitetsrevisionen i revisionslagen. Den föreslagna lagändringen kan riskera att påverka revisionens flexibilitet och legitimitet. Dessutomanser Riksrevisionen att deninriktning av effektivitetsrevisionen som riksrevisorerna beslutat liggeri linje med utredningens förslag.Riksrevisionen ifrågasätter också den föreslagna lagändringen eftersomden riskerar att uppfattas som att den oberoende ställning som riksrevisorerna fått genom regeringsformen snävas in.

Riksrevisionen instämmer i de bedömningar som utredningen gjort vad gäller den årliga revisionen. Som utredningen påpekar talar konstitutionella skäl för att revision, såväl den årliga som effektivitetsrevisionen, ligger under riksdagen. Riksrevisionens bedömning är att hittillsvarande samverkan har haft stor betydelse för dynamiken och synergierna i verksamheten.

Riksrevisionendelar inte heller utredningens förslag som rör det internationella utvecklingssamarbetet, bland annat reglering av samrådsförfarandet med Sida.


Ta del av hela remissyttrandet.