Riksrevisionen

Riksrevisionens granskning av arbetsmarknadspolitiken

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 14:15 CEST

Med anledning av medias rapportering om Riksrevisionens granskning av arbetsmarknadspolitiken vill Riksrevisionen lämna följande information.

Riksrevisorerna lämnar årligen en rapport till regering och riksdag som summerar de viktigaste iakttagelserna i revisionen under det gångna året. I årets rapport kommenterades särskilt de granskningar som gjorts inom arbetsmarknadsområdet de senaste åren. En av slutsatserna var att regeringen inte initierat effektutvärderingar av flera viktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vidare konstaterades i den årliga rapporten att avsaknaden av utvärderingar och vetenskapliga bevis medför risk att åtgärderna inte anpassas till de aktuella problemen på arbetsmarknaden. Det finns därmed en risk att sysselsättningseffekterna inte blir de avsedda. 

Slutsatser i tidigare granskningar på arbetsmarknadsområdet sammanställdes i en underlagspromemoria till den årliga rapporten 2010. I detta underlag konstaterades bland annat att åtgärder av rättighetskaraktär, det vill säga samtliga som uppfyller villkoren har rätt att delta, utgör en stor del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Ur utvärderingssynpunkt innebär den här typen av åtgärder stora problem eftersom det är svårt att definiera en jämförelsegrupp till det program som ska utvärderas. För betydande delar av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna går det därför inte att beräkna sysselsättningseffekter.

 

Ladda ner promemoria

Staten och arbetsmarknaden

Läs mer

Riksrevisornernas årliga rapport 2010

 

Pressekreterare

Pernilla Eldblom, 08-517 142 00, 073-445 22 00