Riksrevisionen

Riksrevisionens granskningsplan 2010

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 13:18 CET

I Riksrevisionens granskningsplan redovisar riksrevisorerna den huvudsakliga inriktningen för årets granskning. Under 2010 påbörjas granskning inom ett nytt tema: klimat.

Omfattande omvärldsbevakning ligger bakom rikrevisorernas beslut att genomföra en mer omfattande och långsiktig granskning inom klimatområdet. Klimatfrågan är högaktuell och en starkt påverkande faktor på samhällsutvecklingen.

 

Riksrevisionen har också identifierat ett antal problem när det gäller statens insatser på klimatområdet. Ett antal granskningar kommer att genomföras de närmaste åren för att besvara klimatstrategins centrala frågeställning:

Använder staten sina styrmedel så att utsläppen av växthusgaser
minskar i enlighet med målen och till rimliga kostnader?

 

Granskningar inom de granskningsstrategier som granskades förra året fortsätter:

  • Offentliga finanser
  • Staten och arbetsmarknaden (avslutas till sommaren)
  • Effektiv förvaltning
  • Statliga bolag (avslutas till sommaren)
  • Hållbara transfereringssystem
  • Statens roll i utbildningssystemet
  • Rättsväsendets samlade effektivitet
  • Infrastruktur på nya villkor
  • Omställning av försvaret

Det kommer även att finnas ett visst utrymme för effektivitetsgranskningar som inte ligger inom ramen för strategierna.  Exempel på sådana områden är bistånd, kultur och integration.

 

Den årliga revisionen genomförs utifrån risken för väsentliga fel i myndigheternas årsredovisning. Inom årlig revision kommer en anpassning att ske till nya internationella riktlinjer för finansiell revision (ISSAI:er). De nya riktlinjerna är resultatet av ett flerårigt arbete, lett av Riksrevisionen, inom ramen för den internationella samarbetsorganisationen INTOSAI. Under 2010 sker anpassning och implementering av ny vägledning för årlig revision. Anpassningen ska vara genomförd fullt ut till 2011 års granskning.


FAKTA
Riksrevisorerna beslutar gemensamt om en granskningsplan för kommande verksamhetsår efter att Riksrevisionens styrelse yttrat sig över riksrevisorernas förslag till plan. Riksrevisorerna beslutar också gemensamt om fördelningen av granskningsområden mellan sig. Inom sina respektive granskningsområden beslutar riksrevisorerna självständigt vad de ska granska, hur granskningen ska ske och om slutsatserna av respektive granskning.

 

Enligt lagen om revision av statlig verksamhet är regeringen mottagare av merparten av Riksrevisionens granskningar. Regeringen är dessutom föremål för granskning i de allra flesta av effektivitetsgranskningarna.