Riksrevisionen

Riksrevisionens styrelse: Anmärkningsvärda brister i tillsynen av överförmyndarna

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 12:57 CEST

Riksrevisionens styrelse anser att bristerna i länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndarna är anmärkningsvärda och att de bör åtgärdas så snart som möjligt. Styrelsen anser dessutom att regeringen bör utreda systemet med överförmyndare. Riksrevisionens granskning av den statliga tillsynen av överförmyndarna - som presenterades i mars - visar att länsstyrelsernas tillsyn är mycket svag.

Länsstyrelsernas tillsyn av de kommunala överförmyndarna präglas av små resurser, glesa inspektioner och kvalitetsbrister. Länsstyrelserna korrigerar inte fel som upptäcks. Riksrevisionens granskning tyder också på att finns många fler brister än vad som upptäcks. Styrelsen anser att Riksrevisionens iakttagelser bör tas på stort allvar och uppmanar regeringen att snarast vidta åtgärder för att stärka länsstyrelsernas tillsyn av de kommunala överförmyndarna. Regeringen bör tillsätta en utredning av överförmyndarnas organisation och verksamhet, inklusive behovet av relevant kompetens hos överförmyndarna. Styrelsen betonar att dagens organisationsform kan vara svår att förena med de behov som finns av juridisk, ekonomisk och administrativ kompetens. Verksamheten baseras på förtroendevalda som har tillsyn över frivilliga personer – ställföreträdarna – som också kan vara lekmän på området.
Fler än 88 000 personer har ställföreträdare för att få hjälp att bevaka sina rättigheter, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Kontaktpersoner:

Styrelsens framställning angående länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare are (2005/06:RRS 26) överlämnas till riksdagen nästa vecka tillsammans med
2005/06:RRS 22 Riksrevisionens styrelses framställning angående insatserna mot deltidsarbetslösheten
2005/06:RRS 24 Riksrevisionens styrelses framställning angående kvaliteten i elöverföringen
2005/06:RRS 25 Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kemikalietillsynen

Framställningar och redogörelser finns på www.riksdagen.se
Riksrevisionens rapporter finns på www.riksrevisionen.se


För mer information:
Sören Lekberg (s), ordförande, mobil 070 574 5110
Eva Flyborg (fp), vice ordförande, mobil 070 531 1734

Presskontakt: Kicki Uggla, 08-5171 40 84 eller 0734 45 20 84