Riksrevisionen

Riksrevisionens styrelse: Utred överförmyndarna

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 11:47 CET


Överförmyndarnas organisation och verksamhet behöver ses över eftersom allvarliga brister kvarstår, trots förändringar i regelverket på senare år. I avvaktan på att utredningens resultat bör förändringar göras i det nuvarande regelverket för tillsynen av överförmyndarna.

I december 2009 genomförde Riksrevisionen en uppföljningsgranskning av en tidigare granskning av länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare. Sedan 2006 års granskning har regeringen tagit flera initiativ för att stärka länsstyrelsernas tillsyn. Regeringens insatser har dock inte tillräckligt uppmärksammat och hanterat behovet av en stärkt bevakning av likabehandling och rättssäkerhet för den enskilde. Jämfört med 2006 års granskning har resurserna för länsstyrelsernas tillsyn ökat. Granskningen visar även på flera påfrestningar i överförmyndarnas verksamhet. De svåra fallen ökar och det befintliga systemet för överförmyndarnas verksamhet utmanas.

Riksrevisionens styrelse delar Riksrevisionens slutsats att de åtgärder som vidtagits inte varit tillräckliga för att komma till rätta med de problem som konstaterades i 2006 års granskning. Styrelsen anser därför att ytterligare åtgärder bör vidtas för att komma tillrätta med bristerna i länsstyrelsens tillsyn av överförmyndarna, och i överförmyndarnas organisation och verksamhet.

Styrelsen förslår därför att riksdagen begär att regeringen dels vidtar åtgärder för att stärka länsstyrel-sernas tillsyn av kommunernas överförmyndare, dels tar initiativ till en utredning av överförmyndarnas organisation och verksamhet.

Bakgrund:
Riksrevisionens styrelse beslutade den 17 februari att överlämna framställningen 2009/10:RRS23 till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Tillsynen av överförmyndarna – uppfölj-ningsgranskning (RiR 2009:31). Framställningen innehåller förslag till riksdagsbeslut. Framställningen 2009/10:RRS23 finns på www.riksdagen.se under vecka 8.

Kontaktperson: Tommy Waidelich (s), vice ordförande, 070-34 39 51

Presskontakt: Anna Aspegren, styrelsens sekreterare, 08-517 143 15, 073-445 23 15

Riksrevisionens styrelse kan lämna framställningar och redogörelser till riksdagen
med anledning av Riksrevisionens granskningar. Styrelsens roll är också att följa granskningsverksamheten och yttra sig över granskningsplanen samt att besluta om årsredovisning och förslag till anslag på statsbudgeten. Styrelsen består av elva ledamöter och utses av riksdagen.