Näringsdepartementet

Rikstäckande databas för trafikföreskrifter

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 14:52 CET

- Genom att koppla ihop en trafikföreskriftsdatabas med den nationella
vägdatabas som är under uppbyggnad hos Vägverket skapas en världsunik
digitaliserad beskrivning av Sveriges vägtrafik. För användarna innebär
en sådan lösning stora möjligheter att enkelt få information om
trafikregleringen på vägen, säger Valter Nilsson, ordförande i
Trafikföreskriftsutredningen som idag presenterar sitt betänkande
”Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter” (SOU 2003:119).

Trafikföreskriftsutredningen föreslår att kommunernas trafikliggare ska
slopas och ersättas av en rikstäckande databas för trafikföreskrifter,
förkortad RDT. Trafikföreskrifter som avser lokal trafikreglering
tillkännages elektroniskt genom databasen. Kommuner, länsstyrelser och
Vägverket för in sina föreskrifter i databasen. Vägverket blir
samordningsmyndighet för RDT.

Under en övergångstid kommer det att finnas föreskrifter både i
liggaren och i RDT. Myndigheterna får börja föra in sina föreskrifter
den 1 juli 2005 men ska under det första året behålla liggaren för
införda föreskrifter. Från och med den 1 juli 2006 ska myndigheterna
föra in nya föreskrifter i databasen. Liggaren tas ur bruk när
föreskrifterna är införda i databasen. Alla gällande föreskrifter ska
vara införda i RDT senast den 30 juni 2008, annars upphör de att
gälla.

Föreskrifterna blir efter införandet i databasen tillgängliga för
allmänhet och myndigheter på Internet. Föreskrifterna ska kunna
användas som information i den nationella vägdatabas som är under
uppbyggnad hos Vägverket (NVDB) och även kunna göras tillgängliga i
rättsinformationssystemet.

- Den här lösningen ger goda förutsättningar för att Sverige ska kunna
utvecklas som en testmarknad för ny informationsteknik inom området (t
ex transporttelematik). Lösningen har en potential att bidra till
utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportsystem samtidigt
som den skapar vissa tillväxtmöjligheter inom IT-industrin, säger
Valter Nilsson.

Ordförande och särskild utredare
Valter Nilsson
046-709 806

Utredningssekreterare
Lars I Magnusson
Telefon 031-701 53 62