Formo Services AB

Riktad nyemmission av aktier mot apport

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 10:21 CEST

Vid den extra bolagsstämman i Formo Services AB (publ) onsdagen den 24 september fattades beslut om en riktad nyemission av aktier mot apport. Emissionen riktas till aktieägarna i Talking Pictures Formtech Sweden AB, bolaget självt undantaget. Beslutet gäller under förutsättning att avtalet rörande apportemissionen av samtliga aktier i Talking Pictures Sweden AB, riktad till aktieägarna i Talking Pictures Formtech Sweden AB, undertecknats och genomförts. Villkoren för beslutet är nu uppfyllda och ärendet ligger hos PRV för registrering.

Vidare beslutade stämman att anta en ny bolagsordning som innebär justeringar av kapitalgränser relaterade till apportemissionen, ändring av firmateckning, samt att bolaget skall kunna hålla bolagsstämma, förutom i Halmstad, även i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Stämman beslöt också att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, ge styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om nyemisson av upp till 35 000 000 aktier för ytterligare förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag.

Halmstad i oktober 2003

Styrelsen för Formo Services AB (publ)