Finansdepartementet

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2007

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:20 CET

Pressmeddelande
10 november 2006
Finansdepartementet

Regeringen beslutade vid sitt senaste sammanträde om riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2007-2009. Amorteringstakten i valutaskulden höjs med 15 miljarder kronor till 40 miljarder kronor per år 2007-2009. Motivet är främst att fortsätta minska den risk som en stor skuld i utländsk valuta utgör och inom rimlig tid nå det långsiktiga målet för andelen lån i utländsk valuta i statsskulden. Riksgäldskontoret har mandat att avvika från amorteringstakten med ±15 miljarder kronor.

Statsskuldspolitiken syftar till att långsiktigt minimera kostnaden för skulden samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Regeringen styr detta genom beslut om hur statsskulden ska fördelas mellan lån i utländsk valuta, inflationsskyddade lån (realskuld) och lån i kronor samt vilken löptid skulden ska ha.

De långsiktiga målen för skuldens sammansättning fastställdes till 15 procent för valutaskulden, 25 procent för realskulden och 60 procent för den nominella kronskulden. Denna sammansättning av skulden bedöms innebära att förväntade kostnader minimeras och risker sprids.

Riktvärdet för löptiden i statsskulden fastställdes till 4,7 år i slutet av 2007, vilket är en förkortning från dagens nivå. Löptidsmåttet breddas till att även omfatta den reala kronskulden. Inriktningen är att löptiden ska fortsätta att förkortas till 4,6 år 2008 och 4,4 år 2009. Löptiden i den nominella kronskulden bör hållas på dagens nivå.

Statskulden uppgick 2005 till 1 309 miljarder kronor och beräknas minska till 1 219 miljarder kronor i slutet av 2007. Bakgrunden är högre tillväxt och större överskott i de offentliga finanserna samt väntade intäkter från utförsäljningar av statliga bolag kommande år vilket sammantaget medför ett större utrymme att amortera på skulden.

Regeringen beslutar, efter förslag från Riksgäldskontoret, om riktlinjer för skuldförvaltningen senast den 15 november varje år. Inom ramen för dessa riktlinjer och det övergripande målet för statsskuldspolitiken svarar sedan Riksgäldskontoret för den operativa upplåningen och förvaltningen av statsskulden.


Kontakt:
Peter Danielsson
Kansliråd
08-405 13 40
070-662 67 72