Miljödepartementet

Risk för stor brist på hyresbostäder i Stockholms stad och län

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 11:55 CET

Pressmeddelande
15 november 2006
Miljö- och samhällsbyggnadsdep.
Statens Offentliga Utredningar

Mot bakgrund av den brist på bostäder som råder i Stockholms stad och län förordnade regeringen i mars 2006 Staffan Holmberg som statlig marksamordnare. Syftet var att få till stånd ett ökat byggande av framförallt hyresbostäder i Stockholmsregionen på mark som ägs av staten. Holmberg avslutar nu sitt uppdrag med att överlämna en rapport till den nya regeringen och statsrådet Mats Odell.

Holmberg konstaterar att bostadsbristen fortfarande är en realitet för den stora gruppen hushåll med måttliga eller låga inkomster. Detta trots att det byggts 30 000 lägenheter de senaste fyra åren. Bristen på hyresbostäder hämmar tillväxten och medför oacceptabla sociala
konsekvenser för länets innevånare.

Den statligt ägda marken är en naturlig resurs för bostadsbyggande som även fortsättningsvis bör tas tillvara genom en aktiv ägare. Markkostnaden motsvarar i genomsnitt 15,5 procent av produktionskostnaden för ett flerbostadshus. Det motsvarar cirka 850 kronor i månaden för en 70 kvm lägenhet.

Det ekonomiska incitamentet i form av investeringsstöd till byggandet av hyresbostäder tillsammans med vissa kommuners höga ambitioner har varit helt avgörande för det ökade bostadsbyggandet i Stockholms län under senare år.

Spekulationen på mark och den kvartalsekonomi som råder med markförsäljningar i flera led gör att markpriserna blir för höga för hyresbostadsbyggande.

Besked i viktiga infrastrukturfrågor måste ges för stora utbyggnadsområden som Almnäs i Södertälje/Nykvarn och Vegastaden i Haninge.

Tomträttsformen för upplåtelse av mark lovordas av exploateringsföretagen. Med denna lösning kan en utjämning av hyreskostnaden över åren ske.Kontakt:
Kontakt:
Staffan Holmberg
Statlig marksamordnare
070-660 80 56

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs promemorian Uppdrag Statlig marksamordnare (http://www.regeringen.se/sb/d/7115/a/72453)