Länsstyrelsen i Norrbottens län

Riskkapitalbolag tillförs 380 miljoner

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:43 CEST

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland beslutade på torsdagen att prioritera 99 miljoner kronor ur EU:s regionala fond till Partnerinvest i Norr AB, en samverkan mellan Almi och Norrlandsfonden. Projektet ska öka det regionala utbudet av riskkapital (ägarkapital) och garantier till nya och växande små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten.

Vid Strukturfondspartnerskapets sammanträde i oktober 2008 beslutades att genomföra en så kallad riktad utlysning avseende kapitalförsörjning. Utlysningen inriktades mot riskkapital och med samverkanslösningar som urvalshöjande kriterium samt med målet att kapitalförsörjningen ska komma hela regionen till godo. Ansökan inlämnades från Almi och Norrlandsfonden i samarbete.

Riskkapitalbolaget Partnerinvest
Det primära syftet med Partnerinvest i Norr AB är att, i nära samarbete med privata riskkapitalister, ta vara på och utveckla mindre företags tillväxtpotential inom regionen Norra Norrland. Detta innebär att de projekt och mindre företag som har bäst potential att bidra med tillväxt, förnyelse och företagande i regionen skall kunna erbjudas kompletterande ägarkapital om inte marknaden själv tillgodoser behovet.

Norrlandsfonden och ALMI har bedömt det som effektivt att samarbeta i detta initiativ. Norrlandsfonden och Almi kommer att bilda ett gemensamt bolag där ägandet är 50 procent för vardera parten. När Partnereinvest är färdigt utvecklat kommer bolaget att kunna disponera 380 miljoner kronor i riskkapital. Se sammanställning nedan!

Projektet ska öka det regionala utbudet av riskkapital (ägarkapital) och garantier till nya och växande små och medelstora företag. Syftet är att åtgärda de brister som kartlagts och beskrivits i programmet och i de nationella och regionala s k gapanalyserna. Målet är att fler företag ska starta och växa genom en förbättrad kapitalförsörjning i tidiga skeden.

- Riskkapitalbolaget kommer att bli en vitamininjektion för näringslivet i Norrbotten och Västerbotten. Det tillskapas i en tid då näringslivet verkligen behöver allt stöd det kan få, kommenterar landshövding Per-Ola Eriksson.

Brist på riskkapital i norr

Relativt få riskkapitalbolag är verksamma och representerade inom regionen. Analyserna som gjorts visar på ett behov av kompletterande kapital i samtliga utvecklingsfaser, från försådd/sådd och uppstart till tillväxtfasen.

De största bristerna på kapital är i den fas där företaget kommit en bit på väg i utvecklingen men inte ännu genererar positiva resultat så att den privata låne- eller ägarkapitalmarknaden går in. Det saknas framförallt både formellt och informellt ägarkapital och gapet är störst i intervallet 1 - 10 mkr.

Riskkapitalprojektet anses ha goda förutsättningar att bidra till en ökad regional konkurrenskraft och sysselsättning genom en förbättrad kapitalförsörjning till små och medelstora företag.

Behov av förnyelse

I Övre Norrland finns ett stort förnyelsebehov av näringslivsstrukturen. I den behovsanalys som gjorts konstateras att det finns en generell brist och ett eftersatt behov när det gäller riskvilligt kapital, företrädesvis ägarkapital, inom regionen. Projektet uppfyller det behov som framkommit i analyserna.

Finansiering:

Regionala fonden 99 mkr

Almi 30 mkr

Norrlandsfonden 30 mkr

Länsstyrelsen Norrbotten 20 mkr

Länsstyrelsen Västerbotten 7,5 mkr

Region Västerbotten 12,5 mkr

Privat finansiering 181 mkr

Summa 380 mkr

Under nedanstående länk kommer övriga beslut att läggas ut under torsdag eftermiddag:

http://www.bd.lst.se/program/default.aspx?propID=10009637

Kontaktpersoner

Landshövdingen i Norrbotten, Per-Ola Eriksson, tel 070-629 6054
Regionråd Erik Bergkvist, Region Västerbotten, tel 090-785 7267 eller 070-618 6855

Kontaktperson hos sökande:
Jan Bengtsson, VD Almi, tel 070-869 4771
Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden, tel 070-626 4256