Displayit AB

Robux IT Holding byter namn till Displayit

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 10:59 CEST

ROBUX IT HOLDING REKONSTRUERAS, BYTER NAMN TILL DISPLAYIT OCH FÖRVÄRVAR TVÅ BOLAG MED SYSTEMLÖSNINGAR INOM ÖVERFÖRING OCH PRESENTATION AV DIGITAL BILD

En ny koncern bildas genom förvärv av SIE Skandinaviska Industrielektronik AB ("SIE") och Displayit Sweden AB ("Displayit"), båda ledande leverantörer av avancerade systemlösningar för digital bildvisning. Den nya koncernen kommer att vara noterad på NGM Equity.

Affären i sammandrag
* Robux IT Holding AB (publ), som är noterat på NGM Equity, byter namn till Displayit AB (publ)
* Robux förvärvar SIE för 26 Mkr
* Robux förvärvar Displayit för 9 Mkr
* Koncernen kommer inledningsvis att ha cirka 25 anställda och prognostiseras nå en omsättning om 100 till 125 miljoner kronor den kommande 12 månadersperioden
* Utvärdering pågår av ytterligare förvärv som syftar till att bygga en stark koncern med affärsidén att som systemleverantör tillhandahålla digitala produkter och tjänster för att förmedla ljud, bild och ljus i realtid
* Affärspotentialen inom koncernens nuvarande verksamhetsområden beräknas till cirka 500 Mkr
* Koncernen beräknas nå vinst under år 2004

Bakgrund och Motiv
Både SIE och Displayit är verksamma inom systemlösningar som möjliggör överföring och presentation av rörliga bilder och ljud i realtid. Båda bolagen har i rådande konjunktur haft svårigheter att visa vinst. Samtidigt konstateras att den långsiktiga efterfrågan från kunderna är betydande och värdet av prospects uppgår för båda bolagen till över 300 Mkr. Ett samgående mellan SIE och Displayit ger kostnadsfördelar inom bland annat administration och stora fördelar i gemensam säljorganisation.

Basen för båda företagens produkter är olika former av digital bildpresentation. Exempel på sådan är reklam och annan information som kan visas i rörligt format i t ex butiker. Sporthändelser, musikframträdanden etc kan förmedlas till publiken via storbild. Filmdistribution är på väg att övergå till digitalt format, vilket kräver nya typer av utrustning på biograferna. Tre generella trender påverkar efterfrågan:
* priset på platta bildskärmar sjunker samtidigt som deras kvalitet ökar,
* transmissionsteknikerna utvecklas så att komplex mediainformation (t ex film) kan sändas kostnadseffektivt och med hög kvalitet genom digitalöverföring,
* livscykeln för många fysiska produkter (kläder) eller immateriella produkter (film) förkortas, vilket kräver snabbare försäljningsunderstöd i form av digital reklam och kortare distributionstider.

De idag offentliggjorda förvärven skall ses som ett första steg i en serie planerade förvärv av bolag som tillhandahåller lösningar för ljud, ljus och bild, där målsättningen är att skapa en slagkraftig koncern som kan presentera, visualisera och producera kostnadseffektiv information.


Genomförandet
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas på den extra bolagsstämman, som äger rum den 11 juli 2003 kommer ett flertal transaktioner genomföras. Huvuddragen i transaktionerna redogörs för nedan;

- Robux förvärvar SIE genom en apportemission för 324 474 867 aktier.
- Robux förvärvar Displayit genom en apportemission för 114 004 683 aktier.
- Robux genomför en sammanläggning av aktierna, varvid 100 aktier sammanläggs till en aktie genom en förändring av aktiens nominella belopp. Aktieägare kommer, utan vederlag, att ställa aktier till förfogande så att samtliga aktieägare kommer att erhålla innehav jämnt delbara med 100. Förfarandet sker per automatik och kommer inte att kräva någon aktiv åtgärd från aktieägarna.
- Nyemission om minst 7,5 Mkr

Aktieägare tillsammans representerande cirka 50 procent av röster och kapital har förbundit sig att rösta för den föreslagna affären på en extra bolagsstämma den 11 juli 2003.

SIEs verksamhet
SIE har sedan verksamheten påbörjades 1993 verkat inom marknaden för högupplösta bildlösningar. SIE arbetar med del- eller helhetsåtaganden avseende bild. Verksamhetens styrkefaktorer är ett omvittnat stort tekniskt kunnande, goda leverantörsförhållanden och ett mycket stort antal goda referensinstallationer.

SIE är även underleverantör i större projekt i samarbete med väletablerade företag. Därtill verkar bolaget som distributör gentemot ett återförsäljarnät av bildprodukter. SIEs erbjudande baseras på produkter från välkända leverantörer som Barco, Dnp, Hantarex och Crestron samt tjänster inom områden som systemarkitektur, installation, test och service av kompletta system. SIE bedömer att de produkter bolaget erbjuder ligger i framkanten avseende innovation inom sitt respektive segment.

SIE har genom åren levererat utrustning till Scandinavium och ett flertal andra stora idrottsarenor, Banverkets stora ledningscentral och Volvo Lastbilar utbildningshallar samt ett stort antal exklusiva displaysystem till mindre och större mässor.

Efter flera förlustår fick SIE under 2002 ny huvudaktieägare, som genomfört en omfattande sanering av bolagets ekonomi och har tillsatt ny styrelse och ledning. Bolaget har under den senaste 12 månadersperioden omsatt cirka 61 Mkr och visat ett resultat före avskrivningar cirka -2 Mkr. Bolaget befinner sig i en positiv trend och räknar med att för återstoden av år 2003 redovisa vinst. Det egna kapitalet kommer vid apporttillfället uppgå till cirka 11 Mkr, och soliditeten till cirka 37 procent.

Läs mer om SIE på www.sie.com

Displayits verksamhet
Displayit skapar och utvecklar helhetslösningar för digital distribution och presentation genom att kombinera digital displayteknik med olika former av uppdateringslösningar. Displayit erbjuder företag och organisationer möjlighet att kommunicera realtidsuppdaterade och målgruppanpassade budskap. Bolagets ambition är att verka som en helhetsleverantör inom affärsområdena Reklam, Underhållning, Information och Kontrollrum. Displayit grundades under år 2000.

Displayit har under den senaste 12 månadersperioden omsatt cirka 13 Mkr och ett resultat före avskrivningar om cirka -4 Mkr. Det egna kapitalet kommer vid apporttillfället att uppgå till cirka 5,5 Mkr och soliditeten till 45 procent.

Läs mer om Displayit på www.displayit.com


Den nya Displayit-koncernen

Vid den extra bolagsstämman den 11 juli kommer följande styrelse att föreslås: Ulf Hubendick, Lage Jonason, Thomas Hvid, Kent Lundgren och Jan Fridman.

SIEs nuvarande VD Svante Lundqvist kommer att fortsätta som VD i den nya koncernen.

Huvudkontoret förläggs till Stockholm. Kostnadsbesparingar om cirka 1 Mkr per år beräknas genom samordning av administrativa funktioner. Intäktsökningar beräknas ske genom en starkare bearbetning av främst stockholmsmarknaden.

Omsättningen i den nya koncernen är prognostiserad till 100-125 Mkr under den kommande 12 månadersperioden med ett nollresultat. Proforma kommer balansomslutningen vara omkring 61 Mkr och det egna kapitalet cirka 34 Mkr, vilket innebär en soliditet på 56 procent.

Förvärven av Displayit och SIE kommer redovisas enligt förvärvsprincipen.

Uttalande från Robert Rehbinder
- Rekonstruktionen av Robux har kunnat genomföras genom ett föredömligt ansvarstagande från huvudaktieägarnas sida till förmån för bolagets mindre aktieägare och leverantörer, säger Robert Rehbinder, styrelseordförande i Robux.

Aktier, utspädningseffekter och ägarstruktur efter förvärvet
Robux förvärvar 100 procent av aktierna i SIE och Displayit och kommer att emittera maximalt 438 479 550 aktier. Totalt antal utestående aktier respektive röster efter apportemissionerna kommer att uppgå till 450 000 000. Robux förutvarande aktieägare kommer efter transaktionerna att äga 2,6 procent av kapital och röster.

Robux preliminära ägarstruktur efter fullföljt förvärv av SIE och Displayit redovisas nedan.

Lage Jonason 34,6 procent
Kent och Peter Lundgren* 13,0 procent
Ulf Hubendick 6,3 procent
Matts Lilja 4,8 procent
Patrik Gransäter 3,5 procent
Tidigare Robux-aktieägare 2,6 procent
Övriga aktieägare 35,2 procent
* via bolaget Nordic Viking Enterprises AB

Preliminär tidsplan
- Extra bolagsstämma den 11 juli 2003
- Avstämningsdag för sammanläggningen omkring den 1 augusti 2003
- Emissions- och noteringsprospekt offentliggörs i vecka 33, 2003
- Anmälningsperioden för nyemissionen planeras löpa under perioden 18/8 – 5/9 2003

Villkor för genomförandet
- att erforderliga beslut fattas av den extra bolagsstämman.

Stockholm den 4 juni 2003
Robux IT Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Robux IT Holding AB (publ) SIE Skandinaviska Industrielektronik AB
Ordförande Robert Rehbinder VD Svante Lundqvist
Tel 0708-24 98 40 Tel 070-568 89 30
rehbinder@kapitalparken.se svante.lundqvist@sie.com


Robux IT Holding AB (publ) är ett holdingbolag för IT-investeringar. Robux har för närvarande tre verksamheter: - IT-Service in Stockholm AB, som erbjuder tjänster inom Maintenance Management, dvs driftssäkerhet, systemövervakning, support och uppdateringar i komplicerade datamiljöer. - IT Compagniet Nordic AB, ett konsultföretag bestående av en handfull mycket erfarna IT-konsulter med inriktning mot installation, service och säkerhet i interna nätverk och servrar. - Rätten att internationellt sälja det s.k IM-systemet, dvs det Internetbaserade aktiehandelssystem som har använts av Innovationsmarknaden. Robux söker efter nya företag att investera i. Bolagets strävan är att skapa en plattform av helägda IT-bolag, på vilken den framtida expansionen skall ske.