Displayit AB

ROBUX IT HOLDING: ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 12:20 CEST

ROBUX IT HOLDING: ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare i Robux IT Holding AB (publ)
Org.nr 556542-5856 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2003 kl. 17.00 i City Conference Center, Norra Latin Drottninggatan 71 B, Stockholm.


Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast den 20 juni 2003,
dels göra anmälan till bolaget under adress Robux IT Holding AB, Vretenvägen 13, 171 54 SOLNA, eller per telefon 08-546 584 00 eller fax 08-546 584 49, senast fredagen den 26 juni 2003 kl. 16.00. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt omregistrera dem i eget namn i god tid före den 26 juni 2003.

Ärenden:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) disposition av bolagets vinst eller förlust
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
8. Fråga om bolagets försättande i likvidation
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorer
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13. Stämman avslutas


Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgänglig hos bolaget från och med den 16 juni 2003.

Stockholm i maj 2003

Robux IT Holding AB (publ)
Styrelsen


Robux IT Holding AB (publ) är ett holdingbolag för IT-investeringar. Robux har för närvarande tre verksamheter: - IT-Service in Stockholm AB, som erbjuder tjänster inom Maintenance Management, dvs driftssäkerhet, systemövervakning, support och uppdateringar i komplicerade datamiljöer. - IT Compagniet Nordic AB, ett konsultföretag bestående av en handfull mycket erfarna IT-konsulter med inriktning mot installation, service och säkerhet i interna nätverk och servrar. - Rätten att internationellt sälja det s.k IM-systemet, dvs det Internetbaserade aktiehandelssystem som har använts av Innovationsmarknaden. Robux söker efter nya företag att investera i. Bolagets strävan är att skapa en plattform av helägda IT-bolag, på vilken den framtida expansionen skall ske.