Vänsterpartiet

Röda listan – vänsterpartiets prioriteringar i budget 2004

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2003 15:00 CEST

I dag presenterade vänsterpartiet en "röd lista" som innehåller partiets prioriteringar inför budgetförhandlingarna. Nedan följer listan i sin helhet:

Röda listan

Vänsterpartiet går in i denna förhandling för att förvalta det förtroende som väljarna gav vänstern i valet 2002. Valresultatet kan inte tolkas på annat sätt än att majoriteten av folket sa ja till full sysselsättning och fortsatta satsningar på den offentliga sektorn, folket sa nej till generella skattesänkningar som skulle ta pengar från vård och omsorg i kommuner och landsting.

I vårens budget sänktes sjukersättningen. Vänsterpartiet har hela tiden framhållit att sänkningen ska ses som tillfällig och att sjukförsäkringen måste återställas. Här förväntar vi oss ett genomslag.

Skattefrågor
Vänsterpartiet föreslår ett ökat skatteuttag vid högre inkomster och att reglerna om skattenedsättning för utländska nyckelpersoner tas bort. Frågan om oskäligt höga boendeskatter i vissa attraktiva områden måste också få en snar lösning.

Att skapa förutsättningar för flera arbeten är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet. Det gäller såväl inom offentlig som privat sektor. För att få fler sysselsatta i mindre och medelstora företag föreslår vi bland annat förändringar av de så kallade 3:12-reglerna liksom åtgärder för att underlätta vid generationsskiften.

Vänsterpartiet vill så fort som möjligt pröva möjligheten att införa schablonbeskattning inom kontantbranscher. Det kommer att underlätta både för den enskilda företagaren liksom för skattemyndigheten. Det behövs även mer resurser till skattemyndigheten.

Vänsterpartiet vill starta en diskussion om hur vi på sikt ska klara en offentlig finansiering av välfärden på ett fördelningspolitiskt acceptabelt sätt.

Fyra huvudområden
Som vänsterpartiet ser det finns det fyra områden som vi gemensamt måste gå vidare med i budgeten för 2004. Det handlar om att skapa ett mänskligare arbetsliv och få friska människor i arbete, om röd-gröna satsningar på miljön, om ett tryggare Sverige och om minskade klyftor – inte minst mellan kvinnor och män.

- Friska människor i arbete
Vänsterpartiets ”15 förslag för fler jobb” uppdateras och aktualiseras åter.

Vänsterpartiet vill se över sysselsättningsmålet, göra det mer operativt, och komplettera med regionala delmål.

Ungdomsarbetslösheten måste ägnas särskild uppmärksamhet.

Förslag om ekonomiska drivkrafter som kan bidra till en bra arbetsmiljö och ett mänskligare arbetsliv måste fram. Vänsterpartiet har redovisat sina förslag och avvaktar den beredning som pågår i en gemensam arbetsgrupp.

- Röd-gröna satsningar
Centralt för vänsterpartiet är anslaget för klimatinvesteringar och en ökad satsning för att säkerställa och bygga ut kollektivtrafiken, inte minst i glesbygden.

- Ett tryggare Sverige
Ekonomin är ansträngd i kommuner och landsting. Det krävs ökade resurser för att skapa trygghet för alla medborgare.

Vänsterpartiet menar att utrymme också måste skapas för satsningar på tandvården, asylpolitiken, kriminalvården, rättsväsendet, missbruksvården och bilstödet för funktionshindrade. Utlänningsnämnden ska läggas ner.

- Minskade klyftor
Kravet på tio miljarder kronor till kommunerna för att minska
löneskillnader mellan kvinnor och män, är fortfarande aktuellt.

Vänsterpartiet vill se över situationen för ekonomiskt utsatta grupper som barnfamiljer med svag ekonomi, pensionärer med låg pension och arbetslösa.

För ytterligare kommentarer:
Ulla Hoffmann, partiledare, nås via presstjänsten, 0706-20 0064 Ingrid Burman, 2:a vice partiordförande, 0703-43 95 87 Lars Bäckström, gruppledare i riksdagen, 0705-23 98 80