NCC AB

Rörelseresultat på ca 75 MSEK förväntas i Altima för 2003

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2003 14:33 CET

Altima, som kommer att delas ut till NCCs aktieägare under december
månad, beräknas göra ett rörelseresultat på cirka 75 MSEK för 2003, att
jämföra med 171 MSEK proforma 2002. Det framgår av det prospekt som
tagits fram i samband med utdelningen av Altima och som börjar
distribueras till NCCs aktieägare i slutet av denna vecka.

Bakgrunden till det sämre resultatet är att uthyrningsmarknaden
påverkats av en kraftig volymnedgång som följd av en lägre aktivitet av
nybyggnationer. NCCs fokusering på sin kärnverksamhet och att prioritera
lönsamhet framför volym har också bidragit till en minskad volym för
Altima.

Under 2003 har Alima genomfört ett rationaliseringsprogram med
kostnadsbesparingar som på årsbasis beräknas till 45-50 MSEK före skatt.
20-25 MSEK förväntas påverka resultatet för 2003. Hela effekten
förväntas uppnås under 2004.

"Vi har skapat en bättre plattform för 2004 genom effektiviseringar och
därmed sänkt kostnadsnivån. Jag bedömer att vi är väl positionerade inte
minst mot bakgrund av en geografisk bredd med verksamhet i de nordiska
länderna samt i de växande marknaderna i Baltikum och St. Petersburg. Vi
kommer att stärka vår lokala position för att nå ut till nya kundgrupper
med hjälp av en successiv expansion av distributionsnätet. Expansionen
avses ske med internt genererade medel", skriver Altimas VD Mikael Öberg
i prospektet.

Altimas rörelseresultat, som självständigt bolag utanför NCC-koncernen,
uppgick för perioden januari-september till 50 (119 proforma) MSEK. För
helåret 2003 förväntas ett rörelseresultat på cirka 75 (171 proforma)
MSEK. I NCCs niomånadersrapport uppgick Altimas rörelseresultat, som
dotterbolag till NCC, till 40 (109) MSEK. Skillnaden mellan Altima som
dotterbolag till NCC och som självständigt bolag beror på fördelning av
tillgångar i samband med utdelningen vilket gör att Altimas resultat
belastats av avskrivningar på dessa.

Resultatet efter skatt för perioden januari-september uppgick till 16
(61 proforma) MSEK. Omsättningen uppgick till 934 (1 023 proforma) MSEK.
Trots vikande volym uppvisade Altima ett positivt kassaflöde för
perioden på 97 (7 proforma) MSEK.
Forts.
Altima hade per 30 september en balansomslutning på 1 288 MSEK. Det egna
kapitalet uppgick till 533 MSEK.

En fullständig delårsrapport för Altima som självständigt bolag
återfinns i prospektet som tillsänds alla aktieägare i NCC. För den som
inte är aktieägare i NCC finns prospektet tillgängligt via
www.altimagroup.com, www.ncc.info,
www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden samt kan rekvireras på
Handelsbankens bankkontor i Sverige, från och med slutet av vecka 48.

Sista dag för handel i NCC-aktien inklusive rätt till utdelning av
Altima är den 9 december. Avstämningsdag har fastställts till 12
december och första dag för handel med Altima-aktien på Stockholmsbörsen
är den 16 december.

Ytterligare information:
Annica Gerentz, IR-ansvarig NCC AB,
tel 08 585 52204 eller 070 398 42 09.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.