Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB (publ) ansöker om företagsrekonstruktion

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:45 CEST

Den svaga marknaden i kombination med att Rörvik Timber har ökat försäljningen på marknader med längre betalningsvillkor har medfört en ansträngd likviditet. Dessa svårigheter har lett till att det kan antas att bolagen på grund av brist på likvida medel inte kan betala sina förfallna skulder.

Ansökan om företagsrekonstruktion har inlämnats för följande bolag
De bolag som idag har ansökt om företagsrekonstruktion är Rörvik Timber AB, Rörvik Timber Holding AB, Rörvik Timber Sales AB, Rörvik Skog AB, Rörvik Timber Boxholm AB, Rörvik Timber Myresjö AB, Rörvik Timber Tranemo AB, Rörvik Timber Rörvik AB, Rörvik Timber Sandsjöfors AB, Rörvik Timber Tvärskog AB, Rörvik Timber Linghem AB, Rörvik Timber Stock AB och Wijkström Timber AB.


Nedanstående bolag påverkas ej
De bolag, inom koncernen, som sysslar med förädlingsverksamhet berörs inte av ansökan. Dessa bolag är BJU i Rottne AB, AB Burseryds Listfabrik, Nordic Wood Treatment AB och Rörvik Swedfore AB. Inte heller de två utländska bolagen Norsk Virke AS och Niels Ulrich Pedersen AS påverkas.

Rekonstruktionen syftar till att frigöra kapital i form av minskad lagerhållning samt reglering av kundfordringsmassan samt en anpassning av kapaciteten till rådande marknad som skall möjliggöra en uthållig lönsamhet.

Huskvarna den 29 april 2009

Rörvik Timber AB (publ)

Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:
Johan Hansen, styrelseordförande Rörvik Timber tel 0705-23 52 70
Per Rodert, VD för Rörvik Timber tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 12 produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden. I affärsområdet Timber ingår koncernens 7 sågverk, två enheter tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist, limfog och stallströ. Koncernens kapacitet är för närvarande 950.000 m3 sågade trävaror på årsbasis. Affärsområdet Råvara, som består av koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk och tradingverksamhet, hanterar ett råvaruflöde på 3 miljoner m3 timmer/år.
Koncernen har en omsättning för år 2007 på 2 642 Mkr och sysselsätter ca 600 personer. B-aktien är noterad på Stockholmsbörsens small cap-lista.