Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB (publ) lämnar information om den pågående företagsrekonstruktionen

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 08:50 CEST

Rörvik Timber AB har idag inlämnat en ansökan om förlängning av företagsrekonstruktion hos Jönköpings Tingsrätt.

Ansökan redovisas i sin helhet i denna kommuniké.


"Jönköpings tingsrätt har 2009-04-30 fattat beslut om företagsrekonstruktion i Rörvik Timber AB (Bolaget). Rekonstruktionsarbetet har så här långt i stort förflutit enligt den plan som tidigare presenterats på borgenärssammanträdet.

Under rekonstruktionsperioden har stort arbete nedlagts från Bolagets sida på att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt utifrån de begränsningar som funnits på råvarusidan. Dessa problem har sin orsak i att planerade inleveranser vid tidpunkten för rekonstruktionsbeslutet aldrig blev genomförda p g av den osäkerhet som då fanns kring Rörvik-bolagens betalningsförmåga . Därutöver har tillgången på färskavverkad råvara varit begränsad. Från mitten av juni månad har samtliga Bolagets sågverk varit i drift

Utöver den dagliga verksamheten har Bolaget arbetat med att säkerställa kommande råvaruleveranser inför uppstarten av sågverksanläggningarna efter semesterperioden. Bolagets större råvaruleverantörer har på olika sätt förbundit sig om nya leveranser. Inför hösten har dessutom avtal träffats rörande importvolymer vilket medför ökade inleveranser under hösten. Det är också bolagets målsättning att åter bli en aktiv köpare i Bolagets närområde.


På borgenärssammanträdet presenterades en åtgärdsplan rörande bl a uppgörelse om kommande råvaruleveranser, ackord med fordringsägarna, försäljning av verksamheter och dotterbolag, nyemission och minska kapitalbindning mm. Till dags dato har Bolaget hanterat en stor del av de planerade åtgärderna.

Därutöver kan nämnas att ett ackordsförslag skall tillställas alla oprioriterade fordringsägare vilket innebär betalning av hela fordringsbeloppet upp till 500 000 kr samt betalning med 50 % på överskjutande belopp. Utbetalningen av ackordslikviden kan påbörjas efter det att en planerad nyemission genomförts. Ackordsförslaget innebär att alla små och medelstora skogsägare,entreprenörer,transportörer och andra leverantörer kommer erhålla full betalning.

Vad gäller den planerade nyemissionen är storleken av emissionen inte beslutad men ambitionen är att den skall uppgå till en nivå som medför att Bolaget får en långsiktig stabilitet och uthållighet i koncernens totala verksamhet. Bolagets bedömning är att alla villkor kring nyemissionen kommer att vara klara och slutförhandlade under augusti.

För att kunna genomföra rekonstruktionen, det offentliga ackordet och det planerade likviditetstillskottet genom nyemission anhålles att tingsrätten medger att företagsrekonstruktionen får pågå under ytterligare tre månader.

Huskvarna 2009-07-29

RÖRVIK TIMBER AB


Jag tillstyrker att förlängningen av företagsrekonstruktionen beviljas.


_______________________
Börje Andersson
Rekonstruktör"

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden. I affärsområdet Timber ingår koncernens 7 sågverk, en enhet tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950.000 m3 sågade trävaror på årsbasis. Affärsområdet Råvara består av koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk och trading-verksamhet.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se