Rörvik Timber AB

Rörvik Timber AB (publ). publicerar idag handlingar inför den extra bolagsstämman

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 17:18 CEST

Som tidigare aviserats kommer en extra bolagsstämma äga rum den 11 november 2010 kl 15,00.

Denna bolagsstämma skall, i enlighet med aktiebolagens regler, bekräfta att bolagets aktiekapital efter genomförd företagsrekonstruktion är återställt.

Idag publicerar bolaget följande dokument på hemsidan www.rtimber.se under avsnittet ”Om Rörvik/Bolagsstämmor/Extra bolagsstämma 2010-11-11”

1. Kontrollbalansräkning.
2. Revisorsyttrande över kontrollbalansräkningen.
3. Styrelsens förslag huruvida bolaget skall träda i likvidation
4. Kopia av årsredovisning (inkl. revisionsberättelse) för 2009
5. Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen för 2009 avgavs.
6. Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse enligt p 5.

Styrelsens förslag till beslut på stämman
Styrelsen upprättade en kontrollbalansräkning per den 31 oktober 2009 i enligt med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen. Denna granskades av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav hölls en extra bolagsstämma (s.k. första kontrollstämma) den 16 mars 2010 för att pröva om bolaget skulle träda i likvidation. Stämman beslöt att bolaget skulle drivas vidare. I enlighet med aktiebolagens regler skall bolaget inom en 8 månaders period upprätta en ny kontrollbalansräkning, vilket nu har gjorts per den 31 augusti 2010. Denna kontrollbalansräkning, som även granskats av bolagets revisorer, utvisar att bolagets aktiekapital är intakt. Med detta som underlag föreslår styrelsen att bolagets verksamhet skall drivas vidare.

Huskvarna den 28 oktober 2010.

Rörvik Timber AB (publ) 

Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.


Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna

www.rtimber.se

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16,00 den 28 oktober 2010.