Energikontoret i Mälardalen

Rötrest och rötslam – en slumrande resurs för framtida affärer

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2012 09:51 CET

Hanteringen av rötrest och rötslam kan vara helt avgörande för en biogasanläggnings drift och ekonomi. Den 22:a mars anordnade Biogas Öst tillsammans med Energikontoret Östra Götaland och Svensk Biogas ett mycket välbesökt seminarium i Linköping kring förädling av rötrest och rötslam. Åhörarna fick ta del av praktiska erfarenheter från anläggningar samt lyssna till ett antal teknikleverantörer.

I takt med att biogasproduktionen från organiska restprodukter ökar vid biogasanläggningar och reningsverk runtom i Sverige, ökar även mängden rötrest och rötslam som blir kvar efter själva biogasprocessen. Denna innehåller inte sällan väldigt stora mängder vatten och blir därmed skrymmande att hantera. Teknikutvecklingen går dock snabbt framåt och runtom i landet pågår olika projekt och försök med att på olika sätt ”förädla” denna näringsrika biprodukt.

Den 22 mars samlades ett 80-tal personer för ett seminarium i Linköping kring förädling av rötrest och rötslam. Seminariet arrangerades gemensamt av Energikontoret Östra Götaland, Svensk Biogas och Biogas Öst inom ramen för projektet InfraBiogas Öst. Åhörarna fick ta del av praktiska erfarenheter av avvattning och torkning vid två svenska biogasanläggningar samt lyssna till några olika leverantörer av teknik för avvattning, torkning och pelletering.

De samlade erfarenheterna visar att det, än så länge, finns visst motstånd mot spridning av rötrest och rötslam på vissa platser samt att det är långt ifrån självklart att räkna hem investeringar i olika typer av ny teknik. Flertalet talare poängterade dock även många positiva lärdomar samt inte minst vikten av arbeta vidare med frågan för att söka skapa en mer eftertraktad och produktifierad rötrest. Detta kan bli avgörande för många biogasanläggningars – och i förlängningen hela branschens – möjlighet att expandera.


För mer information kontakta:
Jonas Forsberg
jonas.forsberg@energikontor.se
070–271 87 37

Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen.