Linköpings kommun

”Rött kort för Naturvårdsverket”

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 10:15 CEST

Linköpings kommun är starkt kritisk mot att boverket och naturvårdsverket inte har kunnat enas om riktvärden för flygbuller. Trots att regeringen gav myndigheterna i uppdrag att komma fram till en gemensam ståndpunkt, konstaterar de på nytt att de är oense. Detta hämmar bostadsbyggandet allvarligt i landets femte största kommun

– Det är bedrövligt och oacceptabelt att Naturvårdsverket fortsätter att försvåra och i flera fall omöjliggöra bostadsbyggande i Linköping - Sveriges femte största stad. Det är redan idag 1300 lägenheter som stoppats på grund av att Naturvårdsverket ställer fullkomligt orealistiska krav på flyget. Nu måste regeringen ta sitt ansvar och klargöra att Boverkets riktlinjer gäller, så att det kan bli ordentlig fart på bostadsbyggandet i Linköping. Naturvårdsverket förtjänar rött kort, säger Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Boverket tillämpar medelvärden för flygbuller i sina riktlinjer för bostäder, enligt plan- och bygglagen. Naturvårdsverket tillämpar maxvärden, enligt miljöbalken. De två lagstiftningarna krockar med varandra.

Linköping har landets enda flygindustri, Saab, som sedan länge ligger nära staden. Ett fåtal kortvariga flygrörelser vid starter överskrider miljöbalkens riktlinjer. Saab har överklagat flera detaljplaner, för att inte få framtida begränsningar av sin flygverksamhet. Både Saab och Linköpings kommun är överens om att lagstiftningarna måste harmoniseras med varandra.

De båda myndigheterna fick i uppdrag av regeringen att komma fram till ett gemensamt synsätt på flygbullret. De är överens om det riktvärde som gäller för maximalt flygbuller (70 dBA). Däremot kan de inte enas om hur många överskridanden av riktvärdet som kan accepteras. Detta framgår av myndigheternas gemensamma rapport till regeringen.

Boverkets anser att utanför tätorter gäller högst 30 överskridanden av 70 dBA under dag-kvällstid kl. 06-22. Dessutom anges att maximalnivån 70 dBA utomhus nattetid får överskridas högst tre gånger per natt.

Naturvårdsverket anser att det är acceptabelt att maximalnivån 70 dBA överskrids upp till fem gånger dag- och kvällstid. Fler överskridanden kan accepteras om en bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet ger anledning till det.

– Det är nödvändigt att vi får realistiska regler för buller, som möjliggör bostadsbyggande även i bullerutsatta områden. Naturvårdsverkets tillämpning av miljöbalken gör att viktiga och nödvändiga bostadsprojekt inte kan förverkligas. Samma bostadsprojekt är godkända enligt Boverkets regler. Så här kan vi inte fortsätta, säger Paul Lindvall.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon 013-20 62 96, 0702-11 44 82
 

_______________________________________________________________________________

Linköping har 149 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.