Folkpartiet

Rojas kommentar till asylbeslutet: Olycklig hantering av asylfrågan

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 14:55 CEST

- Vi som förespråkar en human flyktingpolitik är mycket besvikna på hur vänstermajoriteten har hanterat frågan om ny asylprövning. Varken beredningen eller innehållet är acceptabelt.

Det säger Mauricio Rojas, flykting- och integrationspolitisk talesman (fp), med anledning av att socialförsäkringsutskottet på fredagen har tagit ställning till förslaget om ny asylprövning.

- Vi är särskilt bekymrade över det faktum att vänstermajoriteten har övergett kravet på fastställd identitet som en förutsättning för att få permanent uppehållstillstånd. Likaså har man inte tagit brottslighetsaspekten på allvar.

- Tyvärr har vi inte fått gehör för vårt förslag om att majoritetens förslag skulle dras tillbaka och att regeringen istället skyndsamt skulle lägga fram en proposition som är mer acceptabel. Vi har därför idag reserverat oss mot majoritetens förslag till förmån för vår egen motion där vi framhåller följande punkter:

• Barn som befinner sig i ett livshotande tillstånd och dess familj, beviljas permanent uppehållstillstånd efter medicinsk bedömning av en läkarkommission.

• Personer med lagakraftvunna avvisningsbeslut, som utan egen förskyllan inte kunnat avvisas under två år eller mer, beviljas permanent uppehållstillstånd.

• Barnfamiljer som fortfarande vistas i Sverige, oavsett var de befinner sig i asylprocessen den 31 mars 2006, beviljas ny prövning enligt den nya utlänningslagen.

• För att permanent uppehållstillstånd ska beviljas ska personens identitet vara styrkt. Personen ska även genomgå en strikt vandelsprövning. Rätt till ny prövning eller uppehållstillstånd skall, som huvudregel, inte ges personer som skäligen misstänks eller har blivit dömda för brott som kan ge mer än sex månaders fängelse.

Reservationen bifogas nedan.

Mauricio Rojas, flykting- och integrationspolitisk talesman (fp), 0702-42 01 33, mauricio.rojas@riksdagen.se

Niki Westerberg, presschef (fp) 070 – 9371525, niki.westerberg@riksdagen.se

Bild på Mauricio Rojas fri för publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0591055036519


Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Reservation (fp)
Ställningstagande
Inför den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden väckte Folkpartiet liberalerna, kristdemokraterna, centerpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet en motion där de fem partierna föreslog att vissa personer skulle kunna beviljas uppehållstillstånd, förutsatt att personens identitet var styrkt och att personen inte gjort sig
skyldig till krigsförbrytelse eller annan form av brottslig verksamhet. Förslaget vann inte majoritet i riksdagen. De personer som skulle omfattas av ett sådant beslut tillhör dock några av samhällets mest utsatta och därför välkomnar vi socialdemokratins förändrade ställningstagande i denna fråga.

Utskottsmajoritetens förslag till riksdagsbeslut är ett steg i rätt riktning men det är behäftat, som Lagrådets yttrande så starkt och tydligt påpekade, med hel del fundamentala brister vad gäller både beredning och innehåll, som gör att vi inte kan bifalla majoritetsförslaget. Det är oerhört viktigt att de lagar riksdagen stiftar i flykting- och utlänningsrelaterade frågor är klanderfria ur såväl formell som materiell synvinkel.

Många människors öde kommer att vara direkt avhängigt av detta och de myndigheter som skall tillämpa lagarna i så delikata och komplexa sammanhang har rätt att kräva lagar och bestämmelser som ger dem alla de verktyg som rättssäkerheten och andra centrala juridiska principer kräver. Så är inte fallet med utskottsmajoritetens förslag. Även om vi också anser att det är angeläget att så fort som möjligt lösa mycket utsatta människors problem så får det inte gå ut över rättssäkerheten. Alla asylsökande måste behandlas på ett likartat sätt vilket inte blir fallet när en del, de med lagakraftvunna beslut, får en generösare bedömning av sin situation medan de som fortfarande befinner sig i den ordinarie processen prövas efter nu gällande lagar.

Detta påpekades också av lagrådet. Vi måste kunna hitta lösningar som inte offrar fundamentala principer gällande
beredningen av och innehållet i så viktiga lagar.

Vi är särskilt missnöjda med hur frågan om fastställandet av identitet har hanteras i motionsförslaget. Vi ställer krav på att en förutsättning för att få permanent uppehållstillstånd är att identiteten är styrkt. På samma sätt tycker vi att det är oacceptabelt vaga formuleringar om brottslighet. Vi tror att acceptansen bland medborgarna för en human flyktingpolitik
förutsätter en tydlighet i dessa frågor.

Vi reserverar oss därför mot förslaget och yrkar bifall till Folkpartiets motion Sf364 yrkandena 8 och 9. Dessa yrkanden är delar av en helhetslösning, som till skillnad från det i all hast framtagna motionsförslaget, inte ger upphov till förvirring i juridiska och praktiska termer.

Huvudpunkterna i våra förslag i motion Sf364 är följande:

– Personer med lagakraftvunna avvisningsbeslut, som utan egen förskyllan inte kunnat avvisas till sina hemländer på grund av verkställighetshinder under två år eller mer, beviljas
permanent uppehållstillstånd.
– Migrationsverket ges i uppdrag att utreda den uppkomna situationen med verkställighetshinder för att undvika att liknande situationer uppstår i den nya instans- och processordningen.
– För att permanent uppehållstillstånd skall beviljas skall personens identitet vara styrkt eller gjorts sannolik. Personen skall även genomgå strikt vandelsprövning. Rätt till ny prövning eller uppehållstillstånd skall, som huvudregel, inte ges personer som skäligen misstänks eller har blivit dömda för brott som kan ge mer än sex månaders fängelse. Samma sak gäller skälig misstanke om krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten.
– Barn som befinner sig i ett livshotande tillstånd, eller där allvarliga men för barnets fortsatta liv kan befaras, och dess familj, beviljas permanent uppehållstillstånd efter medicinsk
prövning och bedömning av en oberoende läkarkommission/expertgrupp.
– Barnfamiljer som fortfarande vistas i Sverige, oavsett var de befinner sig i asylprocessen den 31 mars 2006, beviljas ny prövning enligt den nya utlänningslagen som träder i kraft den
31 mars 2006.

De två sistnämnda punkterna kommer att behandlas i ett annat sammanhang. Vad som anges i övriga tre punkter bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.