Diskrimineringsombudsmannen

Romsk kvinna fick inte ha lång kjol på jobbet

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 10:28 CEST

DO har bedömt att en romsk kvinna som fick en visstidsanställning hos affärskedjan Netto fick avsluta anställningen i förtid eftersom arbetsgivaren inte godtog att hon bar lång, svart kjol. Nu har DO och företaget ingått en förlikning som ger kvinnan 75 000 kronor.

Den romska kvinnan gjorde praktik på Netto, som övergick i en visstidsanställning några månader under hösten. Enligt kvinnans anmälan frågade hon platschefen innan hon började om det var något problem med att hon bar lång kjol och fick svaret att det inte var det. Men sedan kom en ny chef som ifrågasatte kjolen och menade att den inte överensstämde med Nettos klädpolicy. Kvinnan fick sluta sin visstidsanställning.

Kvinnan anmälde Netto till Diskrimineringsombudsmannen. DO har utrett anmälan och gjort bedömningen att företaget utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med etnicitet. Under utredningen har Netto förnekat diskriminering.

DO har erbjudit företaget att ingå en förlikning för att lösa tvisten. DO och Netto har nu träffat en överenskommelse som ger kvinnan 75 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.

– Det är viktigt att arbetsgivare säkerställer att de har en klädpolicy som inte slentrianmässigt utestänger människor med en viss etnisk tillhörighet från arbetsmarknaden, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

För ytterligare upplysningar kontakta DO:s presstjänst tfn 08- 120 20 710.

Detta är DO

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.