Diskrimineringsombudsmannen

Romska kvinnor utestängs från offentliga platser

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 06:30 CEST

Anmälningar till DO visar att det är vanligt att romer nekas tillträde till butiker, restauranger och kaféer. DO har i två aktuella ärenden funnit att fem kvinnor, som inte fått komma in på ett kafé respektive en restaurang, har blivit utsatta för diskriminering som har samband med deras etniska tillhörighet

Diskriminering är vanligt förekommande inom handeln och restaurangbranschen och DO:s anmälningar visar att romer är särskilt utsatta. Nyligen träffade Diskrimineringsombudsmannen, DO, en förlikning med en kaféägare som nekat två kvinnor tillträde till sitt kafé. Ägaren medger att kvinnorna nekats tillträde, men uppger att det inte berodde på deras romska tillhörighet utan att de misskött sig vid tidigare besök.

Det andra ärendet handlar om tre kvinnor som ville besöka en restaurang. Vid entrén blev de stoppade med hänvisning till att deras kläder kunde användas för att smuggla alkoholdryck i.

Kvinnorna har anmält händelserna till DO som efter utredning har bedömt att det finns stöd för att kvinnorna har utsatts för etnisk diskriminering.

– Fördomar mot romer leder ofta till att de nekas rättigheter, som något så vardagligt som att gå och handla eller gå på restaurang. Att romer nekas tillträde till offentliga platser är ett tydligt uttryck för en utbredd antiziganism som finns och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

DO har nu träffat en förlikning med kaféet som innebär att kvinnorna får 15 000 kronor var. Restaurangen som nekat tre kvinnor tillträde har fått på sig till den 7 maj att svara på DO ställningstagande.

Bakgrund:
Anmälningar till DO från romer visar att det finns negativa föreställningar om och förhållningssätt till romer som begränsar romers tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Vanligt är att den etniska tillhörigheten kommenteras på ett nedsättande sätt och att romer nekas tillträde och servering på exempelvis restauranger, kaféer och butiker. Romska kvinnor är särskilt utsatta för den här typen av diskriminering.

Diskrimineringen av romer har en lång historia i Sverige. Romer är en av fem nationella minoriteter i Sverige. DO har i år valt att fokusera en del av sitt arbete på den diskriminering som drabbar personer som tillhör de nationella minoriteterna.

För mer information läs på www.do.se eller kontakta DO:s presstjänst på 08-120 20 710.

 

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. DO ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Myndigheten har tillsyn över diskrimineringslagen och kan utreda anmälningar från människor som upplevt att de blivit diskriminerade. DO utbildar och informerar också om hur man kan arbeta förebyggande. 

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på arbetet.