Statistiska centralbyrån, SCB

ROT-avdrag och konsumentprisindex

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 10:45 CEST

Konsumentprisindex (KPI)

ROT-avdrag och konsumentprisindex

Den 20 oktober 2004 beslutade Sveriges riksdag att införa lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbeten på bostadshus (Prop. 2003/04:163). Införandet av det s.k. ROT-avdraget gäller retroaktivt för arbeten utförda fr.o.m. 15 april 2004. Effekten av denna lag kommer att beaktas vid beräkning av konsumentprisindex (KPI), nettoprisindex (NPI), harmoniserat index (HIKP) samt måtten för underliggande inflation, UND1X och UNDINHX.

ROT- avdrag för byggnadsarbeten

Den 1 november 2004 införs en lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbeten på bostadshus. Denna gäller retroaktivt för arbeten som utförs under perioden 15 april 2004 – 30 juni 2005. ROT-avdraget är ett skatteavdrag, vilket uppgår till 30% av utgifterna för arbetskostnaderna för reparation, om- och tillbyggnad av småhus, hyreshus och bostadsrätter.

Behandling i KPI

KPI avser att mäta prisutvecklingen på en vara eller tjänst med en oförändrad standard i förhållande till basperioden (december föregående år). För att hålla den efterfrågade standarden på bostadshus konstant behövs ersättning av förslitet kapital. Detta kräver reparationsåtgärder medan om- och tillbyggnad tolkas som förändring av den standard som fanns i basperioden. Detta medför att enbart den skattereduktion som kan härledas till reparationsåtgärder beaktas vid beräkning av KPI, eftersom om- och tillbyggnader förändrar standarden på de undersökta bostadshusen.

ROT-avdraget avseende reparationer för småhus kommer att påverka KPI, såsom en subvention (prissänkning), genom delindex för avskrivningar inom egnahem. Denna subvention kommer att beaktas vid beräkning av KPI fr.o.m. index avseende oktober 2004. Motsvarande subventioner för hyreshus och bostadsrätter kommer indirekt att påverka KPI genom delindex för hyres- och bostadsrättslägenheter.

Behandling i NPI

NPI beräknas genom att man från konsumentpriserna rensar bort indirekta skatter och lägger till subventioner. Härav följer att effekten från ROT-avdraget avseende reparationer för egna hem, hyreshus och bostadsrätter, kommer att läggas till konsumentpriserna vid beräkning av NPI fr.o.m. index avseende oktober 2004.

Behandling i HIKP

Delindex för avskrivningar och bostadsrättslägenheter ingår inte i HIKP, varför effekten från ROT-avdraget avseende reparationer enbart kommer att påverka HIKP indirekt genom delindex för hyreslägenheter.

Behandling i UND1X och UNDINHX

UND1X beräknas genom att man från konsumentpriserna rensar bort räntekostnader och direkta effekter från ändrade indirekta skatter samt lägger till direkta effekter från ändrade subventioner. I UNDINHX rensas dessutom varor bort som i huvudsak importeras från konsumentpriserna.

Reparationsåtgärderna för småhus räknas som en direkt effekt. Motsvarande åtgärder för hyreshus och bostadsrätter räknas som en indirekt effekt. Härav följer att effekten från ROT-avdraget avseende reparationer för egnahem kommer att läggas till konsumentpriserna vid beräkning av UND1X och UNDINHX fr.o.m. index avseende oktober 2004.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Konsumentprisindex för oktober publiceras torsdag 11 november kl. 10.00.