Rottneros AB

ROTTNEROS AVVECKLAR VERKSAMHETEN I SPANIEN

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 14:28 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51384


Rottneroskoncernen har beslutat att avveckla verksamheten vid det spanska massabruket Rottneros Miranda S.A. Skälet är främst brukets höga kostnader för eukalyptusved i generell jämförelse med konkurrenter och i synnerhet med aktörer på södra halvklotet, vilket gör verksamheten olönsam. Driften vid bruket har legat nere sedan december 2008. Totalt berörs cirka 155 anställda.

En bidragande orsak till nedläggningsbeslutet är den investering i bland annat miljöåtgärder som pågår sedan något år och som under innevarande år beräknas skulle komma att kosta ytterligare ca 80 MSEK.

Rottneros har under cirka ett år strävat efter att sälja bruket men detta har inte lyckats framförallt på grund av de höga massavedpriserna som har skapat osäkerhet hos potentiella investerare. Koncernen har i samarbete med olika spanska myndigheter även försökt finna en lösning för brukets framtid, men inte heller detta har varit framgångsrikt. Detta arbete fortsätter emellertid, dock med annan inriktning än produktion av sulfatmassa.

De av Rottneros kunder som köper eukalyptusmassa har varit informerade om utvecklingen vid bruket och stängningen av Rottneros Miranda förväntas inte leda till några störningar i deras verksamheter.

Strukturella problem
- Jag kan bara beklaga att vi inte kan fortsätta att driva bruket i Miranda, men i rådande läge är det inte möjligt att återuppta driften. Problemet är i första hand strukturellt och inte orsakat av konjunkturläget. Massa- och pappersindustrin i Spanien och Portugal är för stor i förhållande till vedtillgången, vilket långsiktigt driver upp priserna till en för hög nivå, säger Rottneros koncernchef Ole Terland.

Vidare konstaterar Ole Terland att energikostnaden är för hög, vilket beror på att bruket använder äldre teknologi samt att fabriken är relativt liten. Dessutom är de spanska energipriserna generellt höga.

Verksamheten och företaget avvecklas enligt spansk insolvenslagstiftning. Ett led i avvecklingen är att Rottneros Miranda S.A. ställer in betalningarna.

Även den av Rottneros Miranda S.A helägda tillverkningsenhet för koncernens livsmedelsförpackningar SilviPak berörs av avvecklingen. Huvuddelen av SilviPaks nuvarande kapacitetsbehov kan tillgodoses från produktionsenheten vid Rottneros Bruk, dock måste expansionsplanerna inom enheten ses över.

Begränsade avvecklingskostnader
Koncernens avvecklingskostnader för bruket i Miranda blir begränsade genom insolvensförfarandet. Emellertid kommer en nedskrivning av anläggningstillgångarnas värde, speciellt för SilviPak-verksamheten som togs i drift 2008, att ske så fort restvärdet kan bedömas. Skulle kostnaderna för avveckling av personal samt leverantörsskulder och miljösaneringskostnader i dotterbolaget Rottneros Miranda S.A. visa sig klart överstiga tillgångarnas värde, kan bolaget komma att försättas i konkurs. Tillgångarna utgörs framförallt av en mycket stor industritomt med fullständig infrastruktur, komplett maskinutrustning för massatillverkning samt utsläppsrätter. Dotterbolaget har inga skulder till externa kreditgivare.
För ytterligare information kontakta gärna: Ole Terland, koncernchef, 08-590 010 00
Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2009 klockan 14.00.