Nordic Growth Market NGM AB

ROTTNEROS: ROTTNEROS' ÅRSSTÄMMA 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:54 CEST

Årsstämma med aktieägarna i Rottneros AB (publ) ägde rum torsdagen den 23 april 2009 i Sunne.

Utdelning
Det beslutades att ingen utdelning (0 kronor) lämnas.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Arvoden
Styrelsearvoden fastställdes enligt valberedningens förslag att utgå med 500.000 kronor till ordföranden och med 250.000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ledamot i utskott arvoderas med 10.000 kronor per dag. Arvode till revisorerna utgår enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

Styrelseledamöter
Styrelsens ledamöter Roger Asserståhl, Per Eiritz, Johan Holmgren, Kjell Ormegard och Ingrid Westin Wallinder omvaldes enligt valberedningens förslag. Rune Ingvarsson omvaldes som styrelsens ordförande.

Bolagsordning
Under förutsättning att en ändring av kallelsesättet i aktiebolagslagen har trätt i kraft, beslutade stämman att fastställa ändring av bolagsordningen, som innebär att förfarandet för kallelse till bolagsstämma förenklas.

Överlåtelse av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Valberedning
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte skall vara ordförande i beredningen. Av de två ledamöterna, utöver styrelsens ordförande, skall en vara representant för bolagets största aktieägare, samt en vara representant för någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010.
För ytterligare information kontakta gärna:
Ole Terland, koncernchef, 08-590 010 00
Karl Ove Grönqvist, finansdirektör, 08-590 010 00


Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2009, klockan 16.45.