Runaware

Runaware: Kallelse till Årsstämma i Runaware AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:28 CEST


(Aktietorget: RUN)
Aktieägarna kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2009 kl 10.30 på Mangold, Engelbrektsplan 2, Stockholm. För att äga rätt att delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 9 maj 2009, observera dock att utskriften ur aktieboken sker fredagen den 8 maj 2009, dels anmäla sitt deltagande senast den 11 maj 2009 kl 15 skriftligen till bolaget på adress Runaware AB (publ), Box 1113, 131 26 Nacka Strand eller per e-post jenny.oneil@runaware.se med uppgift om namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste underrätta förvaltarna om detta i god tid före den 9 maj 2009.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut
a. Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
11. Val av styrelse
12. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
13. Beslut gällande förändring av bolagsordning
14. Stämmans avslutande

Angående punkt 9b - Styrelsen och VD föreslår att bolagets förlust balanseras i ny räkning

Angående punkt 12 - Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och eller/kvittning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra till investerare riktade emissioner för finansiering av bolagets verksamhet och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget. För beslut enligt punkten 12 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Angående punkt 13 - Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagets bolagsordning. § 1 föreslås få följande lydelse: "Bolagets firma är RW Capital AB. Bolaget är publikt (publ)". § 3 föreslås få följande lydelse: "Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva rörelse med inriktning på investeringar i värdepapper, förvaltning av hel- och delägda dotterbolag samt idka därmed förenlig verksamhet". § 4 föreslås få följande lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst 20000000 SEK och högst 80000000 SEK. § 5 föreslås få följande lydelse: "Antalet aktier ska vara lägst 50000000 och högst 200000000".
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt 12 och 13 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress under minst två veckor före årsstämman samt utsändes till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i april 2009
Runaware AB (publ), Styrelsen

###

About Runaware
Founded in 1999 and with offices in North America, India and Europe, RunawareTM is the global leader in online software demos and software marketing services. RunawareTM offers ISVs and software publishers a revolutionary means of providing a hassle-free online demonstration environment that runs full versions of software safely and securely over the Internet - anywhere, anytime - with no CDs, downloads or installations required. More than demonstrations, RunawareTM also delivers industry-leading account management and software marketing services such as lead capture and customer profiling, demos for partners, demo localization, marketing campaigns and search engine marketing services. RunawareTM delivers intelligence and measurable results, producing higher sales and conversion rates, faster time-to-market and shorter sales cycles - all at a lower cost. For more information about RunawareTM visit www.runaware.com