Upplandsmuseet

Runsten återfunnen

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 18:37 CEST

Arkeologer från Upplandsmuseet har hittat en runsten från vikingatiden vid Hagby kyrka i Uppland.

Runstenen är från mitten av 1000-talet. På medeltiden användes den som tröskelsten för Hagbys medeltida kyrka. Den medeltida kyrkan revs på 1830-talet och ersattes med nuvarande kyrkobyggnad. Stenen har med andra ord varit känd tidigare och dokumenterades på 1600-talet. Sen föll stenens öde i glömska och ingen visste vart den hade tagit vägen. Fram tills idag.

Runstenen såg åter dagsljus när den hittades av en slump i ett smalt schakt som grävdes för en åskledning.
Runstenen är 1.8 meter hög och trots att den delvis är skadad ser man delar av inskriptionen och ornamentiken mycket tydligt. Runstenen är ristad i mitten av 1000-talet av en känd runristare vid namn Fot. Stenens runslinga bär inskriptionen Jarl och ... stenen efter Gerfast, sin fader. Runslingan börjar med ett djurhuvud och avslutas med en svans och på runstenens övre del finns en fågelristning.

”Det är mycket sällsynt att vi hittar okända eller försvunna runstenar idag som dessutom är hela,” säger Emelie Sunding från Upplandsmuseet som hittade stenen.

Fyndet är även av vetenskaplig betydelse. Vi får nu tillgång till ytterligare ett verk av ristaren Fot, ett verk som vi tidigare bara har känt genom avbildningar. Det kan bidra med mycket ny kunskap om just denne runristare. Fågelfiguren är dessutom mycket intressant. Det finns bland annat paralleller till smycken från samma tidsperiod.

Nu ska stenen tas upp ur marken, undersökas och dokumenteras. Förhoppningsvis kan den ställas upp vid kyrkan så att alla som kommer till Hagby kyrka i Uppland kan se den. Vem vet, kanske finns det fler runor på stenens baksida?

För mer information
Emelie Sunding
070- 614 04 44

I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.