Näringsdepartementet

Runt 300 kommande förenklingar för företagen

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 16:40 CEST

I oktober förra året gavs samtliga departement och 46 myndigheter i uppdrag att gå igenom reglerna som berör företag och att redovisa vilka åtgärder som planeras för att minska företagens administrativa arbete.
Idag tog näringsminister Leif Pagrotsky emot resultatet av det omfattande arbete som lagts ned. Runt 300 konkreta åtgärder kommer att genomföras fram till hösten 2006.
Kampen mot krångel och dumheter i största allmänhet engagerar mig mycket. De här förslagen innebär de facto att företagens vardag underlättas med en ny konkret åtgärd varannan arbetsdag under resten av mandatperioden, säger näringsminister Leif Pagrotsky.

Exempel på åtgärder som pågår eller planeras under innevarande mandatperiod:
· Regeringen föreslår regler om förenklat bokslut för enskilda näringsidkare. Det blir också lättare för småföretag att teckna företagsförsäkring och behålla en tecknad försäkring.
· PRV inför möjlighet att lämna in patentansökningar elektroniskt.
· Jordbruksverket inrättar ett ombud för regelförenkling som ska bevaka att den administrativa bördan för företagen minskar på jordbruksområdet.
· Bolagsverket erbjuder nya möjligheter att skicka in företagsuppgifter elektroniskt vilket underlättar vid till exempel ändring av bolagsordning, styrelsens sammansättning, firmatecknare och årsredovisning.
I höst kommer regeringen att redovisa åtgärderna i ett sammanhållet handlingsprogram för minskad administrativ börda.
Idag gav också regeringen Nutek i uppdrag att fortsätta mäta företagens administrativa kostnader. Mätningarna ger en möjlighet att följa utvecklingen över tiden, men också en bättre bild över vilka regler som är mest betungande. När mätningarna är genomförda kommer regeringen sätta upp mätbara kvantitativa mål för att minska företagens administrativa börda.


Kontakt
Thomas Johansson
Politisk sakkunnig
Telefon 070-236 96 60