RusForest

RUSFORESTS FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSION ÖVERTECKNAD OCH TILLFÖR BOLAGET CIRKA 437 MILJONER KRONOR FÖRE EMISSIONSKOSTNADER

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:05 CET

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AMERIKAS FÖRENTA STATER, KANADA, RYSSLAND, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Företrädesrättsemissionen i RusForest AB (publ) ("RusForest" eller "Bolaget") har rönt ett stort intresse och övertecknades med 46 procent. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 437 miljoner kronor före emissionskostnader.

Av emissionslikviden tecknades 98,7 procent med stöd av teckningsrätter. Resterande aktier har tecknats utan stöd av teckningsrätter och fördelning av sådana aktier har genomförts av styrelsen i enlighet med bolagsstämmans beslut, på sådant sätt som beskrivs i emissionsprospektet.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i RusForest med 43.681.680 aktier till 65.522.520 aktier och aktiekapitalet ökar med 436.816.800 kronor från 218.408.400 kronor till 655.225.200 kronor.

RusForests emission kommer att avslutas enligt följande preliminära tidsplan:

· Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter beräknas ske genom utskick av avräkningsnotor omkring den 5 november 2010.
· Sista dag för betalning av aktier tilldelade till följd av teckning utan stöd av teckningsrätter är den 10 november 2010.
· Handel med BTA beräknas upphöra omkring den 11 november 2010 och de nya aktierna emitterade med anledning av företrädesrättsemissionen förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 16 november 2010 och bli föremål för handel på NASDAQ OMX First North omkring den 18 november 2010.

Rådgivare
E. Öhman J:or Fondkommission AB är finansiell rådgivare till RusForest tillika emissionsinstitut i samband med företrädesrättsemissionen, och Advokatfirman Vinge KB är juridisk rådgivare till RusForest.

Stockholm, den 5 november 2010

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Martin Hermansson, VD, telefon: +7 903 015 64 65, +7 985 921 92 32

eller

Erik Löfgren, External Relations, telefon: +7 910 417 7670

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
RusForest Pressrelease 2010-11-05 (Svenska).pdf
RusForest Pressrelease 2010-11-05 (English).pdf

Om RusForest
RusForest är det enda noterade ryska skogs- och sågverksbolaget, med verksamhet i östra Sibirien och förfogande över mer än 850 tusen hektar skog. Ryssland har, jämte Brasilien, världens överlägset största timmerreserv och östra Sibirien är känt för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk.

Genom flera förvärv och utvecklingsprojekt, ökade RusForest produktionsvolymen av sågade trävaror med 37,9 procent under 2009, till 166.333 m3, trots svaga förutsättningar på marknaden. RusForests målsättning är att utvecklas till ett ledande oberoende integrerat skogs- och sågverksbolag i Ryssland med en årlig avverkning om 1,8-2,0 miljoner m3 och en årlig sågproduktion om 550.000-600.000 m3 under de kommande fyra åren.

RusForest erbjuder en unik möjlighet att investera i den ryska skogssektorn: www.rusforest.com
RusForest ABs Certified Adviser på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Ryssland, Japan eller Australien eller annat land där erbjudandet eller försäljningen av teckningsrätter, betalade tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Kanada, Ryssland, Japan eller Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i RusForest AB (publ).

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933 ("Securities Act"), med tillägg, eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i Amerikas Förenta Stater eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.