Russian Real Estate Investment Company AB

RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 11:48 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49837


Till
Aktieägarna i Russian Real Estate Investment Company AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Russian Real Estate Investment Company AB (publ)


Aktieägarna i Russian Real Estate Investment Company AB (publ), org nr 556653-9705, har tidigare kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 2 oktober 2008, kl 15.00 på Radisson SAS Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm.

Med anledning av att en aktieägare representerande mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget har påkallat att extra bolagsstämma sammankallas för behandling av ärende rörande val av ytterligare en styrelseledamot, enligt förslag till dagordning nedan, kallas aktieägarna härmed till ytterligare en extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 2 oktober 2008 kl 17.00, i anslutning till den tidigare sammankallade extra bolagsstämman, på Radisson SAS Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 26 september 2008, dels senast kl 12:00 fredagen den 26 september 2008 anmäla sitt deltagande till bolaget per telefon 08-509 00 100 eller per telefax 08-611 77 99. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan kl 10:00 och kl 16:00. Anmälan kan också göras skriftligen inom föreskriven tid till Russian Real Estate Investment Company AB (publ), Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt ovan. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB, så att aktieägaren är registrerad i aktieboken den 26 september 2008. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 26 september 2008, då införingen skall vara gjord.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten skall förevisas i original. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får ej vara äldre än ett år.

Vänligen notera att för rätt att delta i bolagsstämman måste anmälan ske särskilt till denna bolagsstämma. För rätt att delta i båda bolagsstämmorna är det således inte tillräckligt att anmälan görs avseende endast endera av dem.


Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Aktieägares förslag till val av ytterligare en styrelseledamot
7. Stämmans avslutande


Punkt 6 Aktieägares förslag till val av ytterligare en styrelseledamot
QVT Financial LP, representerande mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget, föreslår val av Anna Haskell till ny ledamot av styrelsen, varefter styrelsen skulle komma att bestå av fem ledamöter.


Stockholm i september 2008

Russian Real Estate Investment Company AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information
Craig Anderson, CEO
Tel +7 812 571 52 00 , mob. +7 921 425 97 89
e-mail craig@ruric.com
web www.ruric.com


Rurics affärsidé är att förvärva, utveckla, förvalta, hyra ut och avyttra fastigheter i S:t Petersburg, Ryssland, med fokus på kommersiella lokaler av högsta klass i bästa lägen som därmed positivt bidrar till hyresgästernas affärsverksamhet. Företaget har som vision att bli ett ledande fastighetsbolag i S:t Petersburg-regionen.

Strategin är att identifiera fastigheter med stor potential i S:t Petersburgs centrala delar, skapa lämplig förvärvsstruktur och förvärva till bästa pris. Efter renovering erbjuds kommersiella lokaler av högsta klass till hyresgäster som söker bästa möjliga lokaler i bästa lägen och är villiga att betala för sådana.