Svensk Musik och Teater

Ryms all svensk skog i Småland?

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 09:57 CEST

All svensk skog får plats i Småland! Ett allt vanligare påstående och det är sant. Det bygger på Naturvårdsverkets inventering. Naturvårdsverket förutser att dessa sista rester av skog kommer att vara borta inom tjugo år.

Detta uppseendeväckande påstående bygger på att man definierar skog som skogsmark som inte varit kalhuggen.

Tips på hur olika intressenter bör agera för att skydda de sista resterna av kontinuitetsskog följer.

När skog kalhuggs så blir de nya träden likåldriga och oftast av samma art. Marken förändras, arter försvinner andra arter prioriteras. Skogsvårdsåtgärder gör sedan så att man sparar de ekonomiskt värdefullaste träden fram till att de avverkas när de når 75 till 90 års ålder, då kalhugger man igen. Om man vill vara försiktig med ord så bör man inte kalla detta för skog, snarare för odling av träd.

En orörd skog och även en kontinuitetsskog har större biologiska värden än en odling av träd.

Hur mycket skog, kontinuitetsskog respektive trädodlingsmark ska vi ha i sverige? Ska vi ställa samma krav på oss som vi gör på de länder som har regnskogar?

Internationella överenskommelsers kräver att man långsiktigt skyddar 17% av skogen. De flesta länder med regnskog klarar denna nivå. Vi har långt kvar.

Vad du kan göra för att Sverige ska skydda tillräckligt mycket skog.

Du som är skogsägare och äger skyddsvärd skog

Du är en hjälte, det är tack vare dig som det finns skog kvar i sverige. Utan dig skulle vi bara ha trädodlingar. Var stolt. Kräv uppskattning. Kräv att du får bra betalt för det fantastiska arbete som du och dina företrädare har gjort. Kräv att myndigheterna ersätter dig på just det sätt som du vill bli ersatt. Ett exempel finns på www.skogochsaxofon.se

Du kan nog vara säker på att du, i sinom tid, kommer att få rättmätig uppskattning . Ha is i magen och var tuff i förhandlingen. Ju högre naturvärden dess mer förhandlingsutrymme kommer du att få.

Förklara detta för dina politiker. Du ska inte bara ha betalt för den skog som står på din mark, du ska ha mycket mer.

Du som är konsument

Kräv att du får information om vad det är du köper. Du ska inte behöva riskera att du köper produkter från skyddsvärda skogar. Den miljömärkning som finns idag är bristfällig. Den ställer för låga krav och följs upp för dåligt.

Det viktigaste du kan göra är att förklara för dina politiker att du tycker att skogen är viktig och att du kräver att sverige ska följa de internationella överenskommelser som vi lovat att följa.

Glöm inte att säga till politikerna att de skogshjältar som lyckats skapa stora naturvärden ska ersättas och deras ersättning ska vara riklig. De har kämpat, ofta i konflikt med myndigheterna, de är hjältar som ska behandlas som hjältar.

Du kan också välja att rösta på ett parti som står upp för skogen eller på ett parti som står upp för skogsbruket eller kanske ett parti som gillar både skog och skogsbruk, men förstår att hantera bägge parter.

Du som är pappers-, massa- eller skogvaruproducent.

Ställ tuffa krav på politikerna så att de slutar vela. Du ska kunna säga till dina kunder att ni använder virke från schyssta källor. Kräv alltså ett regelverk som gör att ni kan vara schysta utan att tappa konkurrenskraft. De riktlinjer som finns idag är långt ifrån tillräckliga. Kräv bra gemensamma långsiktiga lagar, regler och förordningar.

Ni ska ärligt och stolt kunna berätta för era kunder om vad som sker och vad ni säljer. Ni ska vara säkra på att det ni lovar är sant och tryggt. Regelverket ska vara utformat så att det blir lönsamt att vara bäst.

Du som är politiker

Se till att skapa ett långsiktigt regelverk som ger trygghet och lönsamhet åt alla inblandade parter. Sluta upp med att kringgå internationella överenskommelser. Vår skog är viktig. Idag har mellan två och tre procent av skogen långsiktigt skydd, det internationella kravet är sjutton procent.

Den skyddsvärda skogen ryms i Småland och är borta inom tjugo år. Bara du kan rädda den.
Kontinuitetsskog ska inte få omvandlas till trakthyggesbruksskog.
Skogsägande hjältar känner sig kränkta och missgynnade, gör något åt det, belöna dem.

Ni som är politiker har makten att fixa detta.

Ett handlingsprogram kan se ut så här.

Sjutton procent av skogsmarken ska ha långsiktigt skydd.
På övrig mark bedrivs intensivt skogsbruk. På maximalt hälften den intensivodlade ytan tillåts högintensivt skogsbruk med gödsling .
Omvandlingen av kontinuitetsskogsbruk till trakthyggesbruk stoppas omedelbart.
Gödslade ytor ska registreras långsiktigt så att de inte sammanblandas med annan mark.
Komplettera med regler som maximerar koldioxidlagring och minimerar koldioxidläckage.

För att skapa marker med långsiktigt skydd ska individuella förhandlingar tas upp med skogsägare som har aktuell mark. De ska behandlas som hjältar och få bättre betalt än om de skött sin mark på konventionell väg. Även markbyten, byggrätter och annat som det offentliga kan erbjuda ska användas, oftast i kombination och alltid frikostligt.
Finansieringen ska ske genom att en tillfällig miljöavgift tas ut på rundvirke.
Den ekonomiska ersättningen ska spegla det biologiska värdet och ibland även rekreationsvärdet.

Generellt byggförbud i kontinuitetskog, dispens ges för enstaka hus.


Eftertext

Naturvårdsverket skriver att kontinuitetsskogen är borta inom tjugo år. Riksrevisionsverket kräver att åtgärder ska vidtagas. Det är bråttom.

Fotografiet är taget av Edward Beskow. På bilden Erik Winqvist

Konst, musik och teater ger resultat!

Konst, musik och teater påverkar oss så att vi blir mer vidsynta och förstående. Konst, musik och teater visar oss andra synvinklar.

Se föreställning SKOG OCH SAXOFON, den är en timme lång och påverkar din själ, väcker dina minnen och får dig att älska skog, mer än du gjort tidigare eftersom konst är magiskt.

Vi kommer gärna till ledningsgrupper och maskinförare. Skogsägare och naturskyddsföreningar. Jag kommer dit där någon vill låta sig föras in i skogens mirakel. Föreställningen handlar om skog inte om skogsbruk.

Telefon: 0708 77 66 67

www.skogochsaxofon.se

Teater är omvälvande
Musik är bäst på scen
www.svenskmusikochteater.se