Socialdemokraterna

S kräver stopp mot export av miljöfarligt avfall till fattiga länder

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 08:49 CEST

Stoppa exporten av miljöfarligt avfall som elektronikavfall och annat som innehåller tungmetaller. Gör en statlig satsning på forskning och utveckling av alternativ till miljöfarlig plast. Och bygg upp en ny modell för att klara saneringen av förorenade områden. Det är tre nya förslag för att nå en mer hållbar produktion från Socialdemokraternas miljörådslag.

- Kemikalier kan spela en viktig funktion för att förbättra våra liv - bland annat i läkemedel. Men vi måste vidta krafttag för att minska riskerna med skadliga kemikalier, säger ordföranden i Socialdemokraternas miljörådslag Anneli Hulthén.

- Särskilt upprörande är vår cyniska export av miljöfarligt avfall från de rika länderna till de fattiga. Vi har nu allt för många gånger fått se hur fattiga barn och vuxna i Afrika och på andra håll utan nämnvärt skydd för miljö och hälsa tvingas ta hand om våra gamla TV-apparater, datorer och kylskåp. Det är fullständigt oacceptabelt. Vi kräver nu att exporten av miljöfarligt avfall till fattiga länder upphör. Producenternas ansvar för att ta hand om de produkter de en gång har sålt måste skärpas inom EU. Miljöfarligt avfall, kasserade elektronikapparater och annat med tungmetaller i ska tas hand om inom EU - såvida det inte kan garanteras att det tas omhand på ett sätt som inte innebär miljö- eller hälsorisker, säger Anneli Hulthén.

- Vi vill också att samhället går in och stödjer forskning kring alternativ till oljebaserad plast. Plast spelar en mycket stor roll i vårt vardagliga liv men den bygger på råvaror från oljekällor som sinar och är dessutom inte biologiskt nedbrytbar. En möjlighet som vi vill titta närmare på, är att producera alternativ till plast med skogsråvara istället, säger Anneli Hulthén.

- Vi behöver en ny modell för att klara saneringen av förorenade områden i Sverige. I första hand är det alltid den som har orsakat föroreningen som ska betala. Men om det inte går att fastställa vem som har ansvaret för en förorening, eller om det företaget inte längre existerar, ska inte skattebetalarna behöva stå för det. Istället vill vi se en avgift som tas ut på all särskilt miljöfarlig verksamhet. Den avgiften går till en fond, som sedan kan användas för att finansiera sanering av förorenade områden, säger Anneli Hulthén

Socialdemokratiska miljörådslagets förslag för hållbar produktion:
Skärpt producentansvaret i EU vad gäller miljöfarligt avfall som elektronikavfall eller avfall som innehåller tungmetaller. Sådant miljöfarligt avfall skall inte få exporteras till länder utanför unionen utan ett särskilt tillstånd.
Kravet att farliga ämnen skall ersättas med mindre farliga alternativ om sådana finns bör gälla ännu fler ämnen i REACH. Det bör vara möjligt att genom REACH också förbjuda lågvolymkemikalier som lätt kan ersättas med säkrare alternativ.
Utökad kontroll av kemikalier genom att Kemikalieinspektionen ges utökade resurser. Kontrollen av de varor som säljs i butikerna behöver förstärkas.
Staten behöver vara med och stödja forskning och utveckling både av alternativ till plast, återvinning av oljebaserad plast samt framställning av biologiskt nedbrytbar plast ur nya råvaror, som exempelvis skogsråvara.
Gå vidare inom den Europeiska unionen och skärp lagstiftningen så att tungmetaller fortsätter att fasas ut i produkter.
En avgift på särskilt miljöfarlig verksamhet för att finansiera en fond som skall kunna användas för att sanera förorenade mark- och vattenområden. Avgiften skall baseras på företagens produktionsvolym och vilken slags verksamhet företaget ägnar sig åt.
Bryt sambandet mellan tillväxt och avfall. Detta skall ske genom att minska energiåtgången i tillverkningen av produkter, ge produkterna längre hållbarhet, förenkla demonteringen av produkter och förbättra återanvändningen av produkter.

Daniel Färm, pressekreterare hos Socialdemokraterna i riksdagen
08-786 66 29
070-650 12 09
daniel.farm@riksdagen.se