Socialdemokraterna

(S): Sverige på rätt spår – nio åtgärder för ordning och reda i järnvägstrafiken

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 09:38 CEST

– Åsa Torstensson har förlorat kontrollen över järnvägen. Nu krävs åtgärder för att komma tillrätta med ständiga förseningar och inställda avgångar. Till skillnad från regeringen tar Socialdemokraterna järnvägskrisen på största allvar. Vi presenterar ett kraftfullt och brett niopunktsprogram för att skapa ett järnvägssystem som folk kan lita på. För oss är en fungerande järnvägstrafik en viktig del av välfärden. För den konservativa regeringen är det tvärtom – järnvägen ryms inte i välfärdens lilla kärna.

Det säger Socialdemokraternas vallokomotiv Sven-Erik Österberg som idag presenterar nio åtgärder för ordning och reda i järnvägstrafiken.

Järnvägskrisen har en rad orsaker men den enskilt viktigaste förklaringen är bristande spårkapacitet. Trots det är regeringens plan för investeringar i transportinfrastrukturen fram till år 2021 kliniskt ren på åtgärder längs den södra och västra stambanan, det vill säga ryggraden i det svenska järnvägsnätet. Åtgärderna för att bättre styra och samordna de olika aktörerna på järnvägsområdet – inte minst SJ, Jernhusen och Trafikverket – lyser också med sin frånvaro.

– Regeringens avreglering av järnvägstrafiken kommer att fördjupa järnvägens kris ytterligare. Fler aktörer på redan överfulla spår kommer att sluta med ännu större kaos. Det blir en mardröm inte minst för arbetspendlande storstadsbor som redan idag upplever ständiga problem med överfulla vagnar, förseningar och inställda avgångar.

– Nyligen presenterade SJ sitt resultat för andra kvartalet år 2010. Bolaget fördubblade sin vinst jämfört med samma kvartal år 2009. Samtidigt pågår ett besparingsprogram som ska minska SJ:s kostnader med 650 miljoner kronor fram till början av nästa år. Det är uppenbart att bolaget förbereder sig inför avregleringen genom att skära ned i trafiken och samla i ladorna genom att göra stora vinstuttag. Och man gör det med Åsa Torstenssons goda minne. Notan skickas till resenärerna, säger Sven-Erik Österberg.


Socialdemokraternas nio åtgärder för ordning och reda i järnvägstrafiken:

1. SJ måste få ett tydligt samhällsuppdrag
Styrningen av SJ är endast baserad på finansiella målsättningar. Det målet måste kompletteras med ett tydligt samhällsuppdrag. SJ ska vara ett enkelt, prisvärt och pålitligt resealternativ och bolaget ska aktivt medverka till att uppnå de transportpolitiska målsättningar som fastställts av riksdag och regering.

2. Trafikverket, SJ och Jernhusen beordras att samverka
Ansvaret för järnvägssystemet är idag uppdelat på flera aktörer. Trafikverket ansvarar för spåren och trafikledningen, Jernhusen för stationerna och SJ för själva trafiken. Under vinterns snökaos blev samordningsproblemen särskilt tydliga när passagerare fick vänta utomhus i iskyla därför att väntsalarna var stängda. Det är oacceptabelt. Det ska ligga i Trafikverkets, Jernhusens och SJ:s grundläggande uppdrag att skapa former för väsentligt bättre samverkan, både för att förebygga problem men också för att utarbeta rutiner för hantering av oförutsedda händelser som hård väderlek.

3. Det ska framgå hur avvägningar mellan SJ:s olika målsättningar ska göras
För att inte de finansiella målsättningarna ska bli helt dominerande måste staten ge bolagsledningen instruktioner för hur avvägningen mellan finansiella målsättningar och det nya samhällsuppdraget ska göras.

4. Större förändringar i SJ:s ledning ska övervägas
Styrelsen har en nyckelroll i den förändrade styrning av SJ vi vill genomföra. För att det nya uppdraget från ägaren ska kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt måste betydande förändringar i styrelsens sammansättning övervägas.

5. Målen för SJ ska vara bindande
Statens styrning av SJ är idag inte bindande, vilket försvårar styrning och ansvarsutkrävande. Vi vill därför att både de finansiella målsättningarna för bolaget och samhällsuppdraget underställs beslut av bolagsstämman. Så gäller till exempel för de statliga bolagen Apoteket och Systembolaget.

6. Fördubbla investeringarna i ny kapacitet
Majoriteten av de förseningar och störningar som drabbar SJ:s resenärer har sin orsak i ett slitet och överbelastat järnvägsnät. Vi vill fördubbla nyinvesteringarna i järnvägsnätet jämfört med regeringens så kallade åtgärdsplan för perioden fram till år 2021. Investeringarna ska framför allt göras i de kraftigt belastade persontrafikstråken kring Stockholm, Göteborg och Malmö.

7. Mer och effektivare järnvägsunderhåll
Underhållsinvesteringarna ökas med 8 miljarder kronor jämfört med regeringens planer för perioden 2010-2021. Vi vill utveckla nya metoder för att bättre styra underhållsåtgärderna mot områden som ger bäst effekt för resenärerna.

8. Se över hur underhållet organiseras
Infranord AB, tidigare Banverket produktion, behålls i statlig ägo och förutsättningarna att återföra det löpande/avhjälpande underhållet till Trafikverket ska studeras.

9. Spårutrymmet ska fördelas efter vad som är bäst för resenären och samhället i stort
Regeringen är nu i full färd med att genomföra en fullständig avreglering av den svenska järnvägstrafiken. Att i det närmaste utan restriktioner släppa in nya aktörer på spår som redan är överfulla kommer att skapa kaos. Vi vill skapa ett nationellt sammanhållet järnvägssystem där spårutrymmet fördelas efter vad som är bäst för resenären och samhället i stort. En socialdemokratiskt ledd regering kommer därför omedelbart att se över regelverket kring hur spårkapaciteten fördelas mellan olika aktörer samt mellan fjärr- och regionaltågtrafik.

För mer information:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
070-548 76 80