Socialdemokraterna i Uppsala

S vill ha idéprogram för parker i Librobäck

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 15:16 CET

Idag har Uppsalas kommunstyrelse antagit detaljplanen för kvarteret Seminariet. Socialdemokraterna anser att debatten kring detaljplanen för kvarteret Seminariet har aktualiserat behovet av utvecklade parkområden när staden förtätas. S föreslår därför ett idéprogram för parkerna i den framväxande stadsdelen Librobäck. Där ingår den nya parken i kvarteret Seminariet.

– Debatten kring detaljplanen för kvarteret Seminariet har aktualiserat behovet av utvecklade parkområden när staden förtätas. S föreslår därför ett idéprogram för utvecklingen av park, lek och spontanidrott i den framväxande stadsdelen Librobäck, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

Längs Fyrisån och den vackert meandrande Librobäcken som rinner genom området och på Stabby Gärde finns stora grönytor med höga natur- och upplevelsevärden. Tillsammans med befintliga parker och naturområden, samt den park som tillskapas i kvarteret Seminariet, kan det tillgängliggöras, utvecklas och knytas samman till ett större sammanhängande park- och naturområde med goda möjligheter till rofylldhet, lek och spontanidrott. Här kan nämnas möjligheten att öppna upp åstråket på den östra sidan vid Fyrishov, möjligheten att skapa ytterligare en broförbindelse över Fyrisån för att knyta an till Tunakolonin och idrottsområdet vid Fyrisfjädern, samt möjligheten att utveckla grönstrukturen längs Librobäcken upp till Stabby Gärde.

– Med ett idéprogram för parkstrukturen i den framväxande stadsdelen Librobäck-Husbyborg skapas en gemensam målbild för de exploatörer som tillsammans med kommunen ska utveckla stadsdelen, avslutar Erik Pelling.

Kontakt:
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79