Socialdemokraterna

S vill storsatsa på kultur och media - ny plattform inför valet

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 14:31 CEST

Socialdemokraterna föreslår inför valet en storsatsning på kultur och massmedia. En bred satsning på att digitalisera kulturen, ett paket för att öppna museerna och sprida samlingarna, ett kraftfullt barnkulturlyft för att stärka barns och ungas tillgång till kultur och en rejäl filmsatsning. Allt detta är delar i Socialdemokraternas nya kultur- och mediepolitiska plattform inför valet. Bland förslagen finns en maxtaxa inom kultur- och musikskolan, en kraftsamling för att vårda och tillgängliggöra kulturarvet, att skapa långsiktig hållbara villkor för public service och en modernisering av presstödet.

- Sverige ska vara världens mest kreativa land. Därför är kulturen en viktig valfråga. Passivitet och nedprioriteringar behöver ersättas av kraft och lust att höja ambitionerna, lyfta fram kulturens betydelse och satsa på ökad tillgång till musik, film, teater och bildkonst. Därför föreslår vi ett brett kulturlyft under den kommande mandatperioden. Vi vill höja nivån på kulturbudgeten med en miljard kronor realt - den största satsningen på hela det breda kulturlivet i modern tid - för att skapa utrymme för flera viktiga reformer, säger Socialdemokraternas kulturtalesperson Leif Pagrotsky.

Vi har tre fokus: öka tillgången till kultur, stimulera kreativitet och förbättra villkor och möjligheter för de som skapar kulturen. De viktigaste reformområdena är kultur för barn och unga, digitaliseringen och att vårda och tillgängliggöra kulturarvet, säger Leif Pagrotsky.

Detta kulturlyft finns med i den rödgröna regeringsplattformen, och kulturmiljarden är finansierad inom ramen för de kommande årens reformutrymme.

Socialdemokraternas kultur- och mediepolitiska förslag (ett urval):
*musik- och kulturskolan maxtaxa och kvalitetssatsning
*kultur och estetiska ämnen i den ordinarie skolundervisningen: kartläggning
*skapande skola byggs ut till fler stadier
*barnkulturår 2012

*museerna:
- fri entré på statliga museer från 2011 och stimulansbidrag för fri entré på lokala och regionala museer
- fler filialer till centrala museer
- fri dragningsrätt: fler centrala samlingar och utställningar på lokala och regionala museer
*nytt populärkulturcentrum för film, musik, dataspel, serietecknande och annan samtida populärkultur
*Nationalmuseum: planeringen av ett förnyat museum som också kan möta designområdets behov inleds
*Nobelmuseet: arbetet med att utveckla museet inför framtiden inleds
*syneförrättning: skärpta krav på att tillgängliggöra utställningar och föreställningar digitalt

*seniorkultur: ökat kulturutbud på äldreboenden och inom vården
*festival- och kulturarrangörer får ökat stöd
*amatörkulturen ges förbättrade förutsättningar
*Kultur i arbetslivet och Konst åt alla får förnyat stöd
*läsfrämjandeinsatser: Läs för mig, pappa, vägkrogsbiblioteken, m m
*biblioteken: stärkt tillgång i hela landet
*de fria grupperna får ökat stöd

*filmen:
- långsiktigt hållbara förutsättningar för svensk film – i första hand, om möjligt, genom ett nytt flerårigt filmavtal med även de digitala filmdistributörerna
- digitalbiosatsning
- internationell marknadsföring av svensk film får ökat stöd
- jämställdhetskraven skärps
- fler svenska barn- och ungdomsfilmer

*entreprenörskap inom kulturlivet och de kreativa näringarna utvecklas
*digital folkbildningssatsning om kultur och information på nätet
*Access återstartas 2011 för att vårda, bevara, tillgängliggöra kulturarvet - också på internet
*vård och underhåll av kulturarvet genom att riktade konjunkturinsatser utformas så att de även omfattar kulturområdet, exempelvis genom en kulturarvs-ROT

*konstnärsallianserna utvecklas
*inkomstgarantierna för konstnärer behålls
*långtidsstipendierna utvecklas

*integritetsombudsman och upphovsrättskommissioner inrättas
*upphovsrättsinnehavarnas rätt att få betalt för sina verk försvaras
*lagliga alternativ för kultur på nätet främjas genom dialog med upphovsrättsorganisationer och företag

*könsdiskriminering och sexuella trakasserier inom svenskt kulturliv ska motverkas
*internationella utbyten för kulturskapare och de centrala kulturinstitutionerna utökas
*kulturattachéernas främjandeinsatser utvecklas
*regionaliseringen av fördelningen av resurser till kulturen stärks

*presstödet moderniseras
*stödet till oberoende kultur- och idétidskrifter vidgas och utökas
*konsumenternas ställning stärks och valfriheten och konkurrensen inom kabel-TV och annan TV-distribution ökas
*privata radiokanaler: nationella tillstånd kan skapas
*public service:
- översyn av förutsättningar
- blocköverskridande överenskommelse
- samtliga kanaler i SVT, SR och UR ska kunna ses utan extra kostnader

För mer information
Daniel Färm
Pressekreterare
070-6501209
daniel.farm@riksdagen.se