Socialdemokraterna i Uppsala

S vill utveckla träffpunkterna

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 13:07 CET

I ett uppslag i UNT (26/11) beskrevs växtvärken för kommunens träffpunktsverksamheter för seniorer. I artikeln efterlystes ökade möjligheter att ta emot fler besökare, en översyn av huruvida utbudet på träffpunkterna möter behov och önskemål, samt om träffpunkterna är rätt geografiskt placerade. Socialdemokraterna har länge efterfrågat en översyn av träffpunkterna och har lagt förslag om detta både i kommunens IVE och under arbetet med Äldrenämndens uppdragsplan. I en interpellationsdebatt i fullmäktige svarade också kommunalrådet Ebba Busch (KD) att hon kunde tänka sig att ta ytterligare initiativ i äldrenämnden gällande utvecklingen av träffpunktsverksamheten. Socialdemokraterna föreslår därför nu att Äldrenämnden ger Kontoret för hälsa, vård och omsorg nedanstående uppdrag att utreda och planera för utbyggnad av träffpunkterna.

– Det är glädjande att så många äldre väljer att bo och leva i vår stad. Men utvecklingen ställer också krav på kommunen vad gäller god framförhållning av planeringen av välfärdens verksamheter. Arbetar vi inte aktivt med förebyggande insatser riskerar det personliga välmåendet att minska och andelen som behöver tyngre vårdinsatser att öka mer än vad kommunen klarar av kostnadsmässigt.  Träffpunkterna är en viktig del i det förebyggande arbetet, säger Caroline Andersson, 2:e vice ordförande i Äldrenämnden (S).

Information

Antalet 65 år och äldre växer stadigt och den ökningen fortsätter. Tittar man på befolkningsprognosen så visar siffrorna att befolkningen som är över 65 år väntas passera 46 000 personer vid utgången av år 2030. Det är en ökning med cirka 40 procent.

I en skrivelse till Äldrenämnden föreslår Socialdemokraterna att Äldrenämnden ger Kontoret för hälsa, vård och omsorg följande uppdrag att utreda och planera för utbyggnad av träffpunkterna:

att    belysa om träffpunkterna är lokaliserade på ett geografiskt ändamålsenligt sätt

att  utifrån demografisk utveckling identifiera var det kan finnas behov av nya träffpunkter i kommunen

att   belysa förekomsten av och behovet av träffpunktverksamhet på landsbygden och i kransorter till Uppsala stad

att  vid behov föreslå lösningar på hur träffpunktsverksamhet eller motsvarande kan stimuleras på ovanstående platser

att  utreda huruvida nuvarande träffpunkter möter den förväntan som finns vad gäller utbud och innehåll

att  närmare beskriva den kapacitetsbrist som påstås förekomma vid träffpunkterna, i synnerhet vad gäller seniorgymmen

att  belysa om det finns grupper som idag konsekvent inte besöker träffpunkterna, exempelvis män, och redogöra för orsakerna till detta

att  om sådant behov föreligger, peka på möjliga lösningar för att attrahera fler grupper av seniorer till träffpunkterna

att  föreslå andra lösningar, vid sidan av träffpunkter, som kan bidra till att minska social isolering och ensamhet bland äldre som bor i ordinärt boende

att  ta fram en strategi som beskriver nämndens framtida planering för och utbyggnad av träffpunktsverksamheten eller motsvarande verksamhet som syftar till att bryta social isolering och ensamhet bland äldre i ordinärt boende

Kontakt:

Caroline Andersson, 2:e vice ordförande i Äldrenämnden (S)
Mobil 072-531 06 76