Trosa

Så finansieras infarten till västra Trosa

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 09:10 CET

Den styrande Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) och Socialdemokraterna har nu enats om hur kommunens kostnader för Infart västra Trosa skall finansieras.

Trafikverket har under hösten beskrivit vilka vägalternativ som är aktuella samt bedömda kostnader för respektive alternativ. Trosa kommun förordar alternativet med bergsskärning inklusive gång- och cykelväg. Alternativet är kostnadsberäknat till 130-150 mkr.Trosa kommun skall stå för 60 % av kostnaden.

Ett av huvudsyftena med planeringen av Infart västra Trosa är att öppna upp möjligheter för exploatering i västra Trosa. Därför har utgångspunkten varit att merparten av kommunens kostnader ska täckas av olika typer av exploateringsintäkter.

I de exploateringsavtal som har tecknats i området Smedstorp i västra Trosa har en exploateringsersättningsnivå på 100 tkr per bostad överenskommits. Utifrån prisutvecklingen på bostäder samt kostnadsutvecklingen för projektet höjs nu nivån för kommande exploateringsavtal till 125 tkr med en årlig uppräkning i enlighet med konsumentprisindex.

En grov bedömning av antalet tillkommande bostäder inom aktuella områden den kommande 20-årsperioden ger en total volym på 670 bostäder, vilket ger en sammantagen exploateringsersättning på 80,25 mkr.

I samband med att infarten byggs planerar Trosa kommun att vidareutveckla området mellan Ådavägen-Trosaån-Nyängsvägen. Marken ägs av Trosa kommun och behovet av verksamhetsmark i Trosa är stort. Utifrån rådande marknadsläge och tidigare försäljningar bedöms området kunna generera en nettovinst på ca 25 mkr.

Daniel Portnoff (M) kommenterar: ”Med den finansieringsmodell som vi nu valt kommer vi att kunna hantera kommuns kostnader för projektet utan att det belastar skattebetalarna.”

Ann-sofie Soleby Eriksson (S) kommenterar: ”Det känns väldigt bra att vi kommit överens om en modell för att finansiera vägen och att infarten och byggnation på västra sidan nu kan komma till stånd.”


För mer information:
Daniel Portnoff (M), kommunalråd
Tfn: 070-662 19 30

Ann-sofie Soleby Eriksson (S), oppositionsråd
Tfn: 070-662 19 27