Järfälla kommun

Så här arbetar Järfälla kommun med uppföljning och kontroll av äldreboenden

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 08:17 CET

Just nu pågår en uppföljning av Järfälla kommuns äldreboenden, alla boenden följs upp på samma sätt oavsett om de drivs av ett vårdföretag eller kommunen själv. På grund av uppgifter som framkommit om vårdföretaget Carema intensifierar kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, kontrollerna på äldreboenden med särskilt fokus på dem som drivs av Carema.

Äldreboenden i Järfälla följs upp enligt en modell som består av en basuppföljning som handlar om allmänna frågor som till exempel bemanning och utbildning. Uppföljningen är gemensam för alla våra verksamheter. Därefter görs en tilläggsuppföljning som riktar sig mot den specifika verksamhet som man avser att följa upp. Dessa båda uppföljningar är webbaserade.

Efter det följer ett moment som kallas granska/observera. Det kan göras på olika sätt, antingen genom att man gör besök ute i verksamheten, eller att verksamheten kallas till ett möte hos kommunen. Det kan också vara så att man gör både ett besök ute i verksamheten och kallar in ansvarig för verksamheten på möte. Innan dessa besök eller möten görs, så begär man in all kvalitetsrapportering som verksamheten har gjort själv.

Samtliga rutiner och uppföljningar som görs av verksamheten kontrolleras och sammanställs tillsammans med de uppföljningar som kommunen har gjort. Synpunkter och klagomål, Lex Sarah, Lex Maria och ett antal genomförandeplaner granskas. Det görs både oanmälda besök och anmälda besök där man pratar med både de som bor på äldreboendet och personalen som arbetar där. Det görs även oanmälda bemanningskontroller, där man kontrollerar att antalet personal per boende stämmer.

Utöver dessa kontroller följer MAS, kommunens medicinskt ansvariga sköterska, upp hälso- och sjukvården utifrån hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen och är ofta ute på boendena. I vanliga fall är MAS ute på alla kommunens äldreboenden upp emot 3-4 ggr per år. I särskilda fall sker kontrollerna tätare; exempelvis då någonting har uppmärksammats av de boende, deras anhöriga, medier, personal på äldreboendet eller genom anmälningar. Om det vid en kontroll av kommunens medicinskt ansvariga sköterska funnits brister i verksamheten följer MAS upp oftare med anmälda och oanmälda besök. Det kan då bli aktuellt med kontroller så ofta som en gång i veckan.

Uppföljningarna och kontrollerna som görs av kommunens medicinskt ansvariga sköterska och socialförvaltningen rapporteras kontinuerligt till socialnämnden i Järfälla. Beslut om driften av kommunens äldreboenden gällande upphandling, uppsägningar och liknande fattas av socialnämnden. Skulle det uppdagas graverande brister i en verksamhet har kommunen beredskap att åtgärda detta snabbt.

Tallbohov och Kastanjen

För att säkerställa att de som bor på Tallbohov får god omvårdnad och sina medicinska behov tillgodosedda, har kommunen intensifierat sina uppföljningar tills avtalet med Carema löper ut. Dels genom planerade besök men också genom oanmälda besök av MAS minst ett par gånger i månaden. Under vissa perioder kommer besöken att ske så regelbundet som en gång i veckan. Kommunens programansvarige för äldreomsorgen gör också besök. Vid samtliga besök pratar kommunens representanter med både boende och personal för att få en helhetsbedömning av verksamheten.

I och med de uppgifter som framkommit om hur vårdföretaget Carema sköter sina äldreboenden gör kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, just nu täta kontroller på alla äldreboenden med särskilt fokus på dem som drivs av Carema. Eftersom brister på både Tallbohov och nu Kastanjen har uppmärksammats i medier har MAS varit på besök på båda äldreboendena senast fredag den 11 november. MAS kommer att fortsätta göra regelbundna och täta besök på dessa boenden framöver, både anmälda och oanmälda.

För mer information:

Björn Falkeblad, socialnämndens ordförande
Mail: bjorn.falkeblad@jarfalla.se 
Mobil: 070- 002 48 83

Lennart Nilsson, socialnämndens vice ordförande
Mail: lennart.nilsson@jarfalla.se
Telefon: 08-580 287 15

Anja Grundberg, kommunikatör på socialförvaltningen
Mail: anja.grundberg@jarfalla.se

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 66 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se