Utbildningsdepartementet

Så kan scenkonsten bli en jämställd sektor i samhället

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 10:59 CEST

Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet lämnar idag den 28 april över sitt betänkande till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Scenkonsten är idag inte en jämställd sektor. Män och kvinnor har fortfarande olika förutsättningar för sitt arbete i scenkonsten. Begrepp som kvalitet och kulturarv fungerar ofta konserverande, istället för att deras utvecklingspotential används. Scenkonstens institutioner har otydliga mål för jämställdhetsarbete och framförallt saknas rutiner för metodarbete och återrapportering.

Kommittén föreslår i betänkandet "Plats på scen" en rad insatser för en jämställd scenkonst:
- Arbetet med att jämställdhetsintegrera scenkonsten bör intensifieras. Ett nationellt uppdrag för genusperspektiv i scenkonsten bör inrättas. Jämställdhetsorganisering inom scenkonstområdet bör stödjas av den nya jämställdhetsmyndighet som regeringen föreslår i proposition 2005/06:155.
- Kulturrådet föreslås bli sektoransvarig myndighet med ansvar för att en sammanhållen rapportering och analys görs av arbetet med att jämställdhetsintegrera regionala och nationella institutioners organisationer, repertoarer och publikarbete. Myndigheten föreslås även bygga upp ett strategiskt jämställdhetsstöd gentemot nationella och regionala institutioner.
- De nationella scenkonstinstitutionerna föreslås få nya jämställdhetsmål för organisation, publik och repertoar. Jämställdhetsintegrering av de nationella scenkonstinstitutionernas repertoarer föreslås ske genom en kod för jämställdhet inom scenkonstområdet: alla produktioner inom en institution vägs samman under en treårsperiod. Ettdera könet ska vara representerat till minst 40 procent inom respektive konstnärliga kategori på och bakom scenerna. Detta redovisas enligt principen "följ eller förklara".
- Kommittén föreslår att en arena för forskningskommunikation om jämställdhetsarbete inom scenkonst ska utformas i samverkan mellan Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Därtill bör de scenkonstnärliga utbildningarna få tydligare uppdrag i regleringsbreven.

I betänkandet "Plats på scen" återfinns även en statistisk kartläggning hur repertoaren på scenkonstens institutioner ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv. Där finns också analyser och en kartläggning av myndigheters och institutioners mål- och återrapportering vad gäller jämställdhet.

- I samband med kommitténs arbete har förändringsprocesser kommit igång. Våra seminarier och konferenser har varit extremt välbesökta och vi har ägnat mycket tid till att föra en dialog med scenkonstens aktörer, säger ordförande Birgitta Englin.

- Vi ser med glädje på de initiativ som tagits vid vissa av de scenkonstnärliga högskolorna. Många företrädare från scenkonstinstitutionerna och det fria scenkonstlivet har hört av sig till kommittén för att få metodstöd i sitt arbete. Den vanligaste frågan som kommittén har fått under sitt arbete är: Men hur gör vi då? Därför har kommittén idag lagt förslag till regeringen som kan göra praktisk skillnad i den konkreta verkligheten i scenkonstens organisationer, avslutar ordförande Birgitta Englin.

Om Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet
Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet har arbetat sedan 2004 och är en branschkommitté utsedd av regeringen. Ordförande i kommittén är regissören och VD:n för Riksteatern Birgitta Englin. Ledamöter: Ronnie Hallgren som är VD för Göteborgs Stadsteater, Kenneth Kvarnström som är teaterchef vid Dansens hus samt Anna Lindal som är violinist samt professor vid Kungliga Musikhögskolan. Kommittén har bjudit in tretton utomstående skribenter att medverka i "Plats på scen". De står helt fria från kommittén och bidrar med texter till slutbetänkandet.


Kontakt:
Helena Salomonson
Utredningssekreterare
08-405 23 89
073-964 55 72

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs betänkandet SOU 2006:42 "Plats på scen" (http://www.regeringen.se/sb/d/6293/a/62902)