Resenärsforum

Så ser politikerna på kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 12:02 CEST

Under augusti 2010 lät Resenärsforum göra en enkät riktad till politiker i riksdag och i de regionalt ansvariga myndigheterna (landstingen och motsv.). Enkäten utfördes som en webenkät. De som svarade fördelar sig ungefär lika mellan alliansen och oppositionen.

Resvanorna är att 43 procent av dessa politiker åker kollektivtrafik dagligen eller varje vecka, och 29 procent åker varje månad, medan 28 procent aldrig åker eller någon gång om året. De som reser har i allmänhet kort eller rabattkort i egen hemregion (61 procent av alla). Följande resultat är de intressantaste:

Stor enighet råder om att kollektivtrafiken behöver öka i volym. Hela 95 procent av politikerna anser att den bör öka med en fördubbling eller fyrdubbling. Av de svarande är 66 procentenheter nöjda med en fördubbling, medan 29 procentenheter ha en fyrdubbling. Även om mp och v skiljer ut sig med starkast önskemål (mp 21 och 79, v 36 och 64, s 65 och 34) kan konstateras att allianspartierna till 81 procent vill ha en fördubbling och 12 procent en fyrdubbling.

Politikerna fick rangordna ett antal förbättringsåtgärder.  Turtätheten kom på första plats. Därnäst kom kortare restider, sedan direktresor utan byten och på fjärde plats kommer lägre priser. Alla fick ange de tre viktigaste åtgärderna. Turtätheten fick 86, restiden 63, utan byten 48 och lägre priser 41procent . Därnäst kom enklare biljettsystem för tillresande (29).

Inte mindre än 57 procent åker kollektivtrafik i annan region än hemregionen varje månad. Vid resorna i annan region än hemregionen använder 70 procent antingen rabattkort eller enstaka biljett köpt på orten för dessa resor på annan ort, inklusive dem som åker mera sällan. (endast 22 procent har periodkort för annan region).

Informationen behöver förbättras i egen hemregion anser 50 procent av politikerna. Två tredjedelar av politikerna anser att informationen behöver förbättras om kollektivtrafiken i annan region än hemregionen. Hela 60 procent av dem anser att informationen per telefon behöver förbättras. Annars är förbättrad information på internet det viktigaste kravet.

Utökad konkurrens uppskattas visserligen mest av allianspartierna och minst av oppositionen. Men det är intressant att notera att både alliansföreträdare och oppositionsföreträdare (67 procent av alla) bedömer att konkurrensen kommer att leda till svårigheter att kombinera olika bolag och färdmedel. Det är alltså en fråga som måste åtgärdas oavsett vem som vinner valet.  Vidare anser 63 procent att det uppstår risk att det blir svårt att få en överblick. Också detta är en fråga som måste lösas oavsett vem som vinner valet. Risken att det blir svårt att få tag någon ansvarig på stationerna bedöms som stor av 51 procent av alla politiker.

Miljöpartister och kristdemokrater är de som är mest positiva till kollektivkörfält i egen hemregion. Kollektivkörfält även på gator med mycket biltrafik gillas mest av rödgröna och av centerpartister. 

Resenärsforum
Kurt Hultgren
070-7884477

 

 

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kolletivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.