Alecta

Sänkta allmänna pensioner och sänkt skatt för pensionärer 2010

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:07 CET

Nästa år sänks den allmänna pensionen. När det gäller tjänstepensionerna får vissa grupper oförändrad tjänstepension och vissa grupper sänkt tjänstepension. Effekten mildras dock av skattesänkningar. Alectas pensionsekonom Eva Adolphson har sammanställt förändringarna som träder i kraft vid årsskiftet.

– Pensionen före skatt kommer att sänkas för alla ålderspensionärer. Men skattesänkningarna motverkar delvis detta. För pensionärer med enbart garantipension blir det till och med en liten ökning av pensionen efter skatt, säger Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta.

Förändringar av den allmänna pensionen vid årsskiftet
I tabellen nedan förutsätts kommunalskatten vara 32 procent (inklusive avgift till svenska kyrkan). Dessutom antas pensionärerna vara 65 år eller äldre under beskattningsåret. De erhåller inte heller bostadstillägg för pensionärer. Tabellen visar månadsbelopp.

(Se tabell i bifogade filer eller på www.alecta.se.)

För mer information, se detaljerad sammanställning på följande sidor samt kontakta gärna
Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta, 070-726 62 42


Detta händer med ålderspensionerna vid årsskiftet 2009/2010
- Allmän pension och tjänstepension

ALLMÄN PENSION

Idag finns 1,7 miljoner ålderspensionärer. De får alla sänkt allmän pension nästa år.

Anledningen till det är främst att den så kallade balanseringen slagit till, men även svag inkomstutveckling och deflation påverkar. Sammantaget sänks inkomst- och tilläggspensioner med 3 procent nästa år. Premiepensionen (PPM) påverkas dock inte alls av detta, den räknas istället om med den kapitalavkastning som den valda fonden/de valda fonderna haft.

Garantipensionen sänks med 0,9 procent på grund av att prisbasbeloppet sjunker med 0,9 procent mellan 2009 och 2010. Garantipension ges till den som inte tjänat in någon inkomstgrundad pension alls men kan också ge en utfyllnad till sådan pension. Enligt Försäkringskassan fanns 2008 153 000 män och 625 000 kvinnor som fick garantipension helt eller delvis.

Från 2010 sker dock förändringar i skatteuttaget som gör att nettoeffekten av pensionssänkningarna blir lägre. Se tabell.

Pensionär som enbart har garantipension
Garantipension utbetalas tidigast vid 65 års ålder.

Garantipensionen för 2009 är för en ensamstående person född 1938 eller senare 7 597 kronor per månad före skatt. Från och med januari 2010 sjunker denna pension till 7 526 kronor per månad – en minskning med 71 kronor per månad.

En pensionär som är gift, född 1938 eller senare och enbart har garantipension har 2009 en pension som är 6 777 kronor per månad. Denna pension sänks nästa år till 6 713 kronor per månad – en minskning med 64 kronor per månad.

En garantipensionär som är ensamstående och född 1937 och tidigare får något mer, 7 780 kronor per månad 2009. Denna pension sänks nästa år till 7 708 kronor per månad. Är personen gift är beloppet 6 931 kronor per månad men blir från och med januari 2010, 6 867 kronor per månad

Samtidigt kommer skatten att sjunka på grund av att de skattesänkningar som görs från och med 2010. Skattesänkningen varierar beroende på kommunalskatt men för en person som är född 1938 och senare och som bara har garantipension blir det sammantaget ett plus i plånboken på cirka 20 kronor per månad.Pensionär som har såväl inkomstgrundad ålderspension (tilläggspension, inkomstpension, premiepension) som garantipension
Knappt hälften av de ålderspensionärer som är minst 65 år har så låg tilläggs- och inkomstpension att de också till någon del får garantipension. Av dem som idag blir pensionärer och har inkomstgrundad ålderspension får en tredjedel även garantipension. För dessa grupper sänks pensionen med någonstans mellan 0,9 procent och 3 procent. Denna grupp pensionärer får också ta del av skattesänkningar som mildrar effekten.

Pensionär som enbart har inkomstgrundad ålderspension
Den som är ensamstående född 1938 och senare och har en inkomstgrundad ålderspension på cirka 11 000 kronor eller mer per månad får ingen garantipension alls. I deras fall blir pensionssänkningen 3 procent.

För gifta personer födda 1938 och senare går gränsen för att överhuvudtaget få någon garantipension vid ca cirka 9 700 kronor per månad. För de som har en inkomstgrundad ålderspension som överstiger denna nivå blir pensionssänkningen också 3 procent. Även för denna grupp motverkas effekten av skattesänkningar.

Liknande gränser finns även för de födda 1937 och tidigare.

TJÄNSTEPENSION

Inom tjänstepensionsområdet är det enbart pensionärer som har förmånsbestämd tjänstepension som kan påverkas av det minskade prisbasbeloppet nästa år. Förmånsbestämda tjänstepensioner fungerar så att pensionen i förväg är bestämd till en viss procent av slutlönen eller till en viss procent av genomsnittslönen under ett visst antal år. Den utbetalade pensionen räknas sedan normalt om med utvecklingen av prisbasbeloppet som i sin tur påverkas av utvecklingen av konsumentprisindex. Så här är läget inför 2010 på de fyra stora tjänstepensionsområdena:

Pensionärer som har varit statligt anställda
De förmånsbestämda tjänstepensionerna för tidigare statligt anställda räknas ner med cirka 0,9 procent beroende på att dessa följer prisutvecklingen och denna har minskat.

Pensionärer som har varit kommun- och landstingsanställda
Förmånsbestämda pensioner för pensionärer som varit kommun- eller landstingsanställda och är födda 1938 eller senare räknas ner med cirka 0,9 procent.

För de cirka 250 000 pensionärer som gick i pension till och med 2002 (de är i allmänhet födda 1937 eller tidigare) är de kommunala tjänstepensionerna bruttosamordnade med den allmänna pensionen. Det betyder att tjänstepensionsavtalet anger en total pensionsnivå. Från den angivna bruttonivån räknas den allmänna pensionen av och resterande del blir den kommunala tjänstepensionen. Från och med 2010 kommer dessa kommunala tjänstepensioner att sänkas för de flesta men det är svårt att säga hur mycket det blir i det enskilda fallet. Enligt uppgift från Sveriges Kommuner och Landsting får en genomsnittlig person med bruttosamordnad pension en sänkt tjänstepension med 120 kronor per månad före skatt.


Pensionärer som har varit privatanställda tjänstemän med ITP 2
Alectas styrelse har beslutat att de förmånsbestämda pensionerna för tidigare privattjänstemän som finns i ITP2-planen lämnas oförändrade under 2010. Konsumentprisfallet under 2009 kan dock komma att räknas av från kommande inflation vid nästa beslut inför 2011.

Pensionärer som har varit privatanställda arbetare med förmånsbestämd pension (STP)
Även på detta område lämnas tjänstepensionerna oförändrade 2010.

Övrig förändring: Försäkringskassans pensionsverksamhet och PPM slås ihop till Pensionsmyndigheten
Den 1 januari 2010 inrättas en ny myndighet som kommer att kallas Pensionsmyndigheten. Den nya myndigheten övertar Försäkringskassans pensionsverksamhet och all verksamhet i nuvarande Premiepensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten ska ansvara för i princip alla pensionsfrågor som staten ansvarar för när det gäller den allmänna pensionen. Det innebär att utöver ålderspensioner kommer den nya myndigheten bland annat även att hantera efterlevandepensioner och bostadstillägg till pensionärer En viktig anledning till att den nya myndigheten bildats är att de försäkrade ska få bättre tillgång till information och service. En annan anledning är att med en myndighet skapas också bättre förutsättningar för en sammanhållen styrning och uppföljning av verksamheten. Ett annat skäl till att myndigheten bildats är att man tror att administrationen blir enklare och effektivare.

Försäkringskassan kommer dock att på uppdrag av Pensionsmyndigheten utbetala pensionerna i Pensionsmyndighetens namn samt driva och utveckla nuvarande IT-system.


Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta, 070-726 62 42