Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Sänkta företagsskatter allt vanligare trots lågkonjunktur

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 09:20 CET


Trots lågkonjunkturen är det allt fler länder som väljer att sänka skatter och förenkla skatteregler för företag. Men för svenska företag är det totala skattetrycket i stort oförändrat vilket placerar den svenska skattenivån på plats 144 av 183. Samtidigt som många europeiska länder sänker företagsskatter blir konsekvensen att gapet mellan Sverige och EU-snittet ökar till ca 10 procent. Det visar en återkommande internationell undersökning från PricewaterhouseCoopers och World Bank.

I rapporten Paying Taxes 2010 jämförs 183 länders skattesystem och hur systemen påverkar företag. Trenden är tydlig, allt fler länder satsar på skattesänkningar och förenklingar för företag. Under det gångna året har 45 länder infört sänkta företagsskatter eller förenklade skatteregler, en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. Den vanligaste förändringen är sänkt bolagsskatt, vilket 20 länder har genomfört under året.

Samtidigt som allt fler länder satsar på förenklingar och sänkta skatter ligger svenska företagsskatter alltjämt kvar på en hög nivå. Enligt undersökningens modell hamnar skattenivån i Sverige på 54,6 procent. Därmed återfinns Sverige först på plats 144 av 183 undersökta länder. Jämfört med EU-länderna ligger den svenska skattenivån 10,1 procent över genomsnittet. Av de nordiska länderna hamnar Sverige sist.

– Visserligen är nivån på bolagsskatten central av konkurrensskäl. Men vi ska samtidigt komma ihåg att den endast står för en tredjedel av företagens totala skatter och dess betydelse minskar i lågkonjunktur då många företags inkomster reduceras. Vi menar istället att det svenska skattesystemet behöver mindre av lapptäcken och mer av helhetsperspektiv när det gäller skattesituationen för svenska företag. Tiden är mogen för en genomgripande strukturförändring i form av en ny skattereform, kommenterar Roger Gavelin, ansvarig för skatteavdelningen vid PricewaterhouseCoopers.

Total skattekostnad för utvalda länder:

1. Östtimor 0,2 % (lägst)
2. Vanuatu 8,4 %
3. Maldiverna 9,1 %
17. Luxemburg 20,9 % (lägst inom EU)
36. Danmark 29,2 %
95. Norge 41,6 %
EU-snittet 44,5 %
125. Finland 47,7 %
144. Sverige 54,6 %
183. DR Kongo 322 % (högst)

Företagen i undersökningen får även lista de viktigaste förbättringarna som de efterlyser inom skatteområdet. Bilden som växer fram är att företagen generellt efterfrågar bättre lyhördhet från och samspel med skattemyndigheter. Fyra av tio företag uppger myndigheternas hantering av tvister och skatterevisioner som det främsta förbättringsområdet.

– Dessa slutsatser är föga förvånande. När vi blickar ut internationellt ser vi tecken på hur konflikter mellan stater och globala företag trissas upp. Vi märker detta bland annat inom ett område som Transfer Pricing där tumskruvarna dras åt i många länder, avslutar Roger Gavelin.

Om undersökningen
I undersökningen har 183 länders skattesystem kartlagts utifrån ett helhetsperspektiv under perioden juni 2008 till maj 2009. Studien har utgått från en beräkningsmodell med ett konstruerat företag som har givna ekonomiska ramar. Därefter har respektive lands skatte- och avgiftssystem applicerats. Det beräknade verksamhetsåret för företaget sträcker sig till och med 31 december 2008. Således har reformer som genomförts mellan januari och maj 2009 ingen påverkan på resultatet i 2010 års rapport.

Ladda ner rapporten Paying Taxes 2010 på webbplatsen www.pwc.com/se.

För mer information kontakta:
Roger Gavelin, ansvarig för skatteavdelningen vid PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 331 43, mob 0709-29 31 43

Martin Askman, pressansvarig, PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 336 85, mob 0709-29 36 85

Fakta om PricewaterhouseCoopers:
PricewaterhouseCoopers i Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och kontor på 125 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PricewaterhouseCoopers i Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PricewaterhouseCoopers som är världens största nätverk inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Vi delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 163 000 medarbetare i 151 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.