Statens offentliga utredningar

Särlevandeutredningen - Gemensamt föräldraansvar på lika villkor!

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 15:34 CEST

I dag presenterar Särlevandeutredningen sitt betänkande "Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull". Utredningen kan konstatera att flera av de nuvarande familjeekonomiska stöden skapar konflikter mellan föräldrarna. Därför föreslår utredningen att regelverken för de familjeekonomiska stöden ska anpassas till dagens familjemönster och boendeformer för barnet, samt att utbudet av informations- och stödinsatser måste öka för att föräldrarna ska kunna göra välinformerade val i frågor som rör barnets boende, umgänge och försörjning.

Varje år är cirka 50 000 barn med om en föräldraseparation. Sammantaget har nära en halv miljon barn i åldern 0-17 år särlevande föräldrar, vilket motsvarar en fjärdedel av alla barn i Sverige.

Sedan mitten av 1980-talet har det växelvisa boendet för barn ökat kraftigt, och i dag bor drygt 30 procent (enligt vissa undersökningar cirka 40 procent) av barn till särlevande föräldrar växelvis hos båda föräldrarna. Med särlevande föräldrar avses personer som har barn tillsammans men som inte lever ihop.

Särlevandeutredningens uppdrag har bland annat varit att se över hur särlevande föräldrar samarbetar i ekonomiska frågor som rör barnet, hur de familjeekonomiska regelverken stödjer eller hindrar samarbete och att föreslå åtgärder som kan underlätta och uppmuntra samarbete mellan särlevande föräldrar.

Utredningen visar att den fråga som särlevande föräldrar samarbetar bäst om är barnets boende, medan samarbetet om ekonomi rörande barnet fungerar sämst.

Flera familjeekonomiska stöd fördelas inte utifrån den försörjningsbörda som en förälder antas ha med anledning av att ett barn bor eller tidvis vistas i hushållet. Detta riskerar att skapa konflikt¬er mellan föräldrarna, i synnerhet i de fall där båda föräldrarna har en låg inkomst eller om det råder ojämlika inkomstförhållanden mellan dem.
- Dessa konflikter kan ytterst påverka barnet eftersom det kan uppfattas som bärare av olika ekonomiska förmåner, och då användas som ett slagträ mellan föräldrarna, säger Göran Harnesk, särskild utredare.

Vidare kan barnets rätt till kontakt med båda sina föräldrar försvåras genom att en förälder kan ha svårt att ta de kostnader som uppstår när barnet vistas hos föräldern.
- Brist på helhetssyn mellan olika familjeekonomiska stöd innebär också att föräldrar vars barn bor växelvis får mer i bidrag än vad föräldrar får vars barn bor hela tiden i hushållet, fortsätter Göran Harnesk.

Regelverken för de familjeekonomiska stöden måste anpassas till dagens familjebildning och barns boendemönster. Utredningen föreslår därför bland annat:
• Utökade möjligheter för båda föräldrar att vara mottagare av såväl allmänna barnbidrag som vårdbidrag för barn med sjukdom eller funktionsnedsättning.
• Att ett bostadsbidrag vid växelvis boende införs.

Många särlevande föräldrar saknar information och kunskap samt stöd och hjälp i frågor som rör ekonomi och barns försörjning. Bristen på kunskap och stöd i de här frågorna kan både bidra till att försvåra föräldrarnas samarbete och förstärka andra pågående konflikter mellan dem. Det kan även bidra till att vissa barn tvingas in i barnfattigdom genom att de inte får tillräckligt underhåll för sin försörjning.
Utredningen föreslår därför:
• Att de kommunala samarbetssamtalen även ska handla om ekonomiska frågor som rör barnet,
• att utveckla och pröva en försöksverksamhet med separationsteam i ett antal kommuner,
• samt att etablera en föräldraportal och barnbudget.

- Ur barnets perspektiv är det viktigt att föräldrarna gör sitt bästa för att så långt som möjligt försöka mildra de negativa konsekvenser som en separation kan innebära för barnet. Därför krävs det att det i ett tidigt skede finns stöd och hjälp i frågor som kan påverka barnets situation och vardag, säger Göran Harnesk.

Länk nedan till SOU 2011:51 "Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull."

http://www.regeringen.se/sb/d/14017/a/170332

Kontakt:
Göran Harnesk
Utredare
070-728 80 88

Tarja Birkoff
Huvudsekreterare
070-201 96 42