Sagax

Sagax bokslutskommuniké för år 2006 – Resultat enligt prognos och goda utsikter för år 2007

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:47 CET

• Hyresintäkter
Hyresintäkterna uppgick till 245,4 (168,5 motsvarande period föregående år) miljoner kronor.

• Förvaltningsresultat
Förvaltningsresultatet uppgick till 92,9 (47,0) miljoner kronor.

• Resultat efter skatt
Årets resultat efter skatt uppgick till 185,5 (83,9) miljoner kronor, motsvarande 13,62 (7,39) kronor per stamaktie. Orealiserade värdeförändringar bidrog med 114,6 (40,8) miljoner kronor till periodens resultat.

• Fastigheternas marknadsvärde
Sagax har under året förvärvat fastigheter för 1 097 miljoner kronor, varav 498,4 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. Fastighetsportföljens marknadsvärde uppgick till 3 300 (2 009) miljoner kronor vid årets slut.

• Aktieutdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie och ingen utdelning för stamaktier. Styrelsen föreslår att ej utdelat resultat balanseras i ny räkning.

• Prognos 2007
För år 2007 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv, uppgå till 115 miljoner kronor.


Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

”Bolagets finansiella och operativa ställning är god. Bolagets ränte- och kapitalbindning uppgår till 5,9 respektive 5,1 år. Hyresavtalsportföljen, som har en genomsnittlig löptid om 7,4 år, är diversifierad över 200 olika hyresgäster. Sagax står väl rustat inför år 2007.”För ytterligare information, vänligen kontakta David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i fastigheter med god avkastning främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav, efter tillträde den 1 mars 2007 av tidigare pressmeddelade förvärv, uppgår till 610 000 kvadratmeter fördelat över 82 fastigheter. AB Sagax (publ) är anslutet till Stockholmsbörsens First North (symbol SAGA). Mer information finns på www.sagax.se